* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

VT0104  [No. 99(80), No. 103]

Phật Thuyết Pháp ấn Kinh [佛說法印經]

Kinh Pháp Ấn

Việt dịch: Thích Nguyên Chơn

Trong thời gian Đức Phật cùng với các bí-sô an trú tại nước Xá-vệ, một hôm Ngài bảo:
- Này các thầy! Hôm nay ta sẽ giảng giải cho các thầy biết một loại Pháp ấn siêu việt. Các thầy nên phát khởi tri kiến thanh tịnh, lắng ḷng nghe nhận, chú tâm ghi nhớ rồi suy nghĩ cho thật thấu đáo.
Các bí-sô bạch Đức Phật:
- Thật quí thay! Cúi xin Thế Tôn giảng dạy, chúng con rất muốn nghe!
Đức Phật liền dạy:
- Này các thầy! Tánh Không th́ rỗng không, không vọng tưởng, không sanh, không diệt, ĺa tất cả tri kiến. V́ sao? V́ tánh Không không có nơi chốn, không thuộc sắc tướng, chẳng có các tưởng, vốn vô sanh, tri kiến không thể nhận biết, xa ĺa chấp trước. Do ĺa chấp, nên gồm thâu tất cả pháp, trụ nơi tri kiến b́nh đẳng, tức tri kiến chân thật. Tánh Không như vậy, các pháp cũng như vậy. Đó gọi là Pháp ấn.
- Này các thầy! Pháp ấn này là ba môn giải thoát, là pháp căn bản của các Đức Phật, là Phật nhăn, tức là nơi qui hướng của chư Phật. V́ thế, các thầy nên lắng ḷng nghe nhận, ghi nhớ tư duy, quán sát thật đúng đắn.
Người tu hành an trú những nơi vắng lặng như trong núi rừng, nơi cội cây, th́ nên quán sát thật đúng sắc là khổ, là không, là vô thường mà sinh tâm nhàm chán, trụ nơi tri kiến b́nh đẳng. Cứ như thế, quán sát thọ, tưởng, hành, thức là khổ, là không, là vô thường mà sanh tâm nhàm chán, trụ nơi tri kiến b́nh đẳng. Các uẩn vốn không, chỉ do tâm sanh, tâm pháp đă diệt, các uẩn cũng không khởi dụng. Thấu suốt như vậy là chánh giải thoát. Được chánh giải thoát rồi th́ xa ĺa các tri kiến. Đó là Không giải thoát môn.
Này các thầy! Trụ nơi tam-ma-địa quán các sắc cảnh, th́ thấy tất cả đều diệt tận, ĺa các tưởng. Như thế, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng đều diệt tận, ĺa các tưởng. Quán sát như vậy gọi là Vô tướng giải thoát môn. Vào môn giải thoát này rồi, th́ liền được tri kiến thanh tịnh. Do thanh tịnh, nên trừ sạch tham sân si. Đă sạch tham sân si, th́ an trụ nơi tri kiến b́nh đẳng. Đă trụ tri kiến b́nh đẳng th́ ĺa ngă kiến và ngă sở kiến, thấu rơ các kiến không có nơi sanh khởi, không có nơi nương gá. Lại nữa, đă ĺa ngă kiến, tức không c̣n kiến, văn, giác, tri. V́ sao? V́ do nhân duyên mà sanh các thức, nhưng nhân duyên và thức ấy đều vô thường. V́ vô thường, nên các thức không có thật tánh. Thức uẩn đă không, th́ không tạo tác. Đó gọi là Vô tác giải thoát môn. Đă vào Vô tác giải thoát môn, th́ thấu đạt chỗ rốt ráo của pháp, không chấp trước các pháp, thể nhập chỗ vắng lặng của các pháp.
Này các thầy! Đó là Pháp ấn siêu việt, cũng là ba môn giải thoát. Nếu các thầy tu học ba môn này, nhất định được tri kiến thanh tịnh.
Nghe Đức Phật giảng thuyết xong, các bí-sô vô cùng vui mừng, cúi đầu đảnh lễ, tin nhận tu tŕ.

----------------

   back_to_top.png   

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]