佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0088

PHẬT NÓI KINH ƯU BÀ DI ĐỌA XÁ CA 

      Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ bản đời Tống

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o---  

Nghe như vầy:

Một thời Phật dừng chân ở phái Đông thành, nước Xá vệ. Bấy giờ có một người con của nữ nhân tự là Vu da lâu, người đời gọi là Vu da lâu mẫu. Đức Phật ngồi trên điện nhà của Vu da lâu mẫu. Có một người nữ phụng tŕ giáo giới tên tự là Đọa xá ca, vào lúc sáng sớm ngày mười lăm trong tháng, thức dậy tắm rửa, cùng bảy người con, vợ đều tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới, nhân buổi sáng ngày ăn cơm, ăn xong rửa tay, dẫn bảy người con, vợ đến trước đức Phật để đảnh lễ. Đức Phật bảo ngồi xuống, tất cả đều ngồi xuống. Đức Phật hỏi Ưu bà di Đọa xá ca:

–Tại sao hôm nay tất cả đều tắm rửa, mặc áo mới, cùng với con, vợ, đồng đến chỗ Phật.?

Đọa xá ca thưa:

–Hôm nay là ngày mười lăm, chúng con trai giới. Con nghe một tháng phải trai giới sáu ngày, cho nên con cùng con, vợ, đồng trai giới, không dám giải đăi khinh mạn.

Đức Phật bảo Đọa xá ca:

–Trai pháp chơn chánh của Phật có tám giới khiến cho con người được độ thoát, không đọa vào ba chỗ ác, sanh ở đâu cũng thường có phước đức che chở, cũng nhờ nhân duyên tám giới bổn này mà đưa đến thành Phật.

Những ǵ là trai pháp chơn chánh của Phật? Thế gian có người hiền thiện giữ giới, một tháng có sáu ngày trai tịnh: ngày mồng tám, ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày hai mươi ba, ngày hai mươi chín và ngày ba mươi. Ngày trai tịnh sáng sớm thức dậy bảo các người trong nhà:

–Ngày hôm nay ta trai tịnh, trong (một) ngày này cả nhà chớ có uống rượu, chớ có đấu tranh, chớ có nói chuyện tiền tài. Cả nhà, ư nghĩ miệng nói phải như A-la-hán. A-la-hán không có ư sát sinh, ngày trai tịnh giữ giới cũng phải như A-la-hán, không có ư sát sinh, không có ư đánh đập, nghĩ thương súc sanh và côn trùng, khiến cho thường phát sanh tâm ư như bậc A-la-hán.

Đó là ư thứ nhất. Ngày và đêm hôm nay giữ ǵn ư sát, khiến cho không sát, giữ ư như vậy là giới thứ nhất của Phật.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh giữ ư phải như A-la-hán không có tâm tham, không có tham luyến thế gian, không có ư tham dù đó là một sợi lông, cọng rau. như vậy ngày trai tịnh giữ ư như A-la-hán, người giàu có thường nghĩ đến việc bố thí, người nghèo khó chẳng có ǵ, vẫn luôn luôn nghĩ đến việc bố thí. Đó là giới thứ hai.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh phải giữ ư như A-la-hán, A-la-hán không chấp chứa phụ nữ, cũng không nghĩ đến vợ, cũng không ham thích nữ nhơn, cũng không có ư dâm. Như vậy là ngày trai tịnh giữ ư như A-la-hán. Đó là giới thứ ba.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh, giữ ư phải như A-la-hán, không nói dối, không có ư làm thương hại người. Khi nói là nói kinh Phật, lúc im lặng chỉ nghĩ đến các điều thiện. Như vậy là ngày trai tịnh giữ ư như A-la-hán. Đó là giới thứ tư.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh phải giữ ư như A-la-hán. A-la-hán không uống rượu, không nghĩ đến rượu, không nhớ đến rượu, dùng rượu là xấu ác. Như vậy là ngày trai tịnh giữ ư như A-la-hán. Đó là giới thứ năm.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh phải giữ ư như A-la-hán. Ư A-la-hán không thích ca múa, dù có nghe cũng không thích tiếng âm nhạc, cũng không thích mùi hương hoa. Ngày trai tịnh giữ ư như vậy giống như A-la-hán. Đó là giới thứ sáu.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh phải giữ ư như A-la-hán. A-la-hán không nằm giường cao đẹp, ư cũng không nghĩ đến việc nằm trên giường cao đẹp. Ngày trai tịnh giữ ư như vậy giống như A-la-hán. Đó là giới thứ bảy.

Đức Phật dạy:

–Ngày trai tịnh phải giữ ư như A-la-hán. A-la-hán ăn đúng ngọ, sau giờ ngọ, đến sáng không được ăn lại. Được phép uống nước mật đường. Ngày trai tịnh giữ ư như vậy giống như A-la-hán. Đó là giới thứ tám

Đức Phật lại bảo Ưu bà di Đọa xá ca:

–Thế gian có người đầu tóc dơ dáy, phải tự ḿnh gội rửa đầu tóc. Gội rồi người đó liền vui mừng nói: “ Đầu của ta đă hết cáu” Có người giữ tám giới này trong một ngày một đêm, trời sáng liền mừng, vui mừng liền nghĩ đến giới kinh của Phật như vậy. Nếu ở trong tâm con người có ư ác liền bỏ, thiện ư được sanh.

Đức Phật dạy:

–Có người thân thể dơ bẩn phải vào nước để tắm rửa, thân thể đă được sạch sẽ, ra khỏi nước vui vẻ nói: “Thân ta hết bụi được nhẹ nhàng”. Nếu có người thọ trai giới trong một ngày một đêm, trời sáng liền vui mừng nghĩ đến lời chơn chánh của Phật, tự nghĩ khi nào được đắc đạo, khiến cho tâm ta được bất động không c̣n giong ruổi nữa, khiến cho tâm chí ta một ḷng được đạo vô vi.

Đức Phật dạy:

–Có người áo bị nhiều dơ bẩn, dùng nước tro để tẩy giặt sạch, người đó liền vui mừng. Nếu có người thọ tŕ trai giới trong một ngày một đêm, trời sáng liền vui mừng, bèn nghĩ đến tỳ kheo tăng: “Trong tỳ kheo tăng có Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm và A la hán”. Niệm tỳ kheo tăng là như vậy.

Đức Phật dạy:

–Như người có tấm gương bị dơ bẩn, lau chùi chất dơ bẩn đi th́ gương liền sáng ra. Có người thọ tŕ trai giới trong một ngày một đêm, có tâm từ bi đối với thiên hạ, tâm được mở ra như mặt trời, như gương sáng, không c̣n ư sân hận. Nếu có người thọ tŕ trai giới trong một ngày một đêm, xót thương thiên hạ, lắng ḷng tự suy nghĩ, tự giữ ư cho ngay thẳng, tự nhớ nghĩ những điều xấu ác ở trong thân như vậy. Như vậy là không c̣n sân hận nữa.

Đức Phật bảo Ưu bà di Đọa xá ca:

–Giữ tám giới tịnh này trong một ngày một đêm đừng cho thất thoát c̣n hơn là đem vàng bạc châu báu cúng dường cho tỳ kheo tăng vậy. Trong thiên hạ có mười sáu nước:

1- Ương Ca

2- Ma kiệt

3- Ca Di

4- Câu Tịch La

5- Cưu Lưu

6- Bát Xà Trà

7- A Ba Da

8- A Hoan Đề Du

9- Chỉ Đề Du

10- Việt Kỳ Du

11- Tốc Ma

12- Tốc Lại Tra

13- Việt Ta

14- Mạt La

15- Du Nặc

16- Kiếm Thiện Đề.

Nếu đem bảo vật châu báu của mười sáu nước này để cúng dường tỳ kheo tăng cũng không bằng giữ trai giới trong một ngày một đêm. Giữ trai giới khiến cho người được giải thoát cuộc đời, c̣n đem tài vật để bố thí không thể khiến cho người ta được đắc đạo. Nay ta được Phật đạo cũng nhờ tám giới này vậy.

Đức Phật bảo Đọa xá ca:

–Người trong thiên hạ phần nhiều lo việc gia đ́nh, v́ vậy ta đem pháp môn này khiến cho họ trong một tháng, sáu ngày trai tịnh giữ tám giới, nếu có người hiền thiện muốn mau được đạo A-la-hán. Nếu muốn mau đạt đạo A-la-hán, nếu muốn được sanh lên trời, phải tự ngay thẳng tâm ḿnh, giữ ư cho chuyên nhất, một tháng mười lăm ngày trai tịnh cũng tốt, hai mươi ngày trai tịnh cũng tốt. Nhiều người lo việc gia đ́nh cho nên mỗi tháng giữ sáu ngày trai tịnh, bảy ngày trai tịnh ấy, thí như nước biển không thể đong lường được. Nếu ai giữ trai giới trong một ngày một đêm, phước đức người đó không thể tính được.

Đức Phật bảo Đọa xá ca:

–Hăy đưa vợ, con trở về, tụng niệm tám giới trai pháp chơn chánh này.

Ưu bà di Đọa xá ca đến trước đức Phật đảnh lễ rồi lui ra.

 

PHẬT NÓI KINH “ƯU BÀ DI ĐỌA XÁ CA”.

 

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]