* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ |HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0073

PHẬT NÓI KINH TU ĐẠT

Hán dịch: Đời Tiêu Tề, Thiên Trúc Tam tạng Cầu Na Tỳ Địa.

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o--- 

Nghe như vầy:

Một thời Bạt Già Bà ở tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây ông Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Bấy giờ cư sĩ Tu Đạt đi đến chỗ đức Thế Tôn, đến rồi đảnh lễ dưới chân đức Thế Tôn xong ngồi qua một bên. Cư sĩ Tu Đạt ngồi qua một bên xong, đức Thế Tôn hỏi rằng:

–Này cư sĩ, gia đ́nh cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng?

Cư sĩ trả lời:

–Dạ có, bạch Thế Tôn, gia đ́nh con có bố thí nhưng chỉ bố thí những thức thô xấu, không phải diệu mỹ, như cơm lẫn với cám, canh lá gai chỉ có một miếng gừng để thí.

Đức Thế Tôn bảo:

–Này cư sĩ, dù bố thí những thức thô xấu hay bố thí những thức mỹ diệu, cả hai đều có quả báo. Nhưng này cư sĩ, nếu bố thí những thức ăn thô xấu, kẻ ấy không có ḷng tin mà bố thí, bố thí không đúng lúc, không tự tay bố thí, không tự ḿnh đến để bố thí, không biết, không có tín tâm cũng không biết có quả báo mà bố thí, th́ nên biết rằng sẽ thọ quả báo đúng như thế, ư không muốn cho pḥng xá tốt đẹp, cũng không muốn cho áo quần tốt đẹp, cũng không muốn cho đồ ẩm thực ngon lành, cũng không muốn cho ngũ dục công đức tốt đẹp. V́ sao? Người cư sĩ này v́ không chí tâm bố thí và có quả báo như vậy. Này cư sĩ đó là người không chí tâm bố thí.

Này cư sĩ, người thực hành bố thí mà có tín tâm, tùy thời mà bố thí, tự tay bố thí, đi đến để bố thí, có tri, có tín, biết có quả báo nhân duyên mới hành bố thí. Nên biết người ấy có quả báo như vầy: Ư muốn gia đ́nh tốt đẹp, nghiệp báo cực tốt, đồ dùng cực đẹp, áo quần cực đẹp, muốn đồ ăn, thức uống ngon lành, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. V́ sao? Cư sĩ nên biết, kẻ ấy chí tâm bố thí.

Này cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu nhưng không có tín tâm mà bố thí, không tùy thời mà bố thí, không tự tay bố thí, không đến để bố thí, cũng không biết cũng không tin, cũng không biết có nhân duyên hành quả báo mà thực hành bố thí, nên biết kẻ ấy sẽ thọ báo đúng như thế, ư cũng không muốn cho gia nghiệp tốt đẹp, cũng không muốn cho y phục tốt đẹp, cũng không muốn đồ ăn ngon lành, cũng không muốn ngũ dục công đức tốt đẹp. V́ sao? Này cư sĩ, v́ đây là không hết ḷng bố thí.

Này cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, tín tâm ưa thích bố thí, tùy thời thí, tự tay bố thí, tự ḿnh đến để bố thí, có trí, có tín, biết có hạnh quả báo mà hành bố thí. Nên biết kẻ ấy sẽ được quả báo đúng như vậy. Đó là tâm muốn gia nghiệp tốt đẹp, cho đến muốn đồ ăn, thức uống, ngũ dục công đức tốt đẹp. V́ sao? Này cư sĩ, nên biết như vậy v́ kẻ ấy tùy thời bố thí nên có quả báo ấy. V́ sao? Này cư sĩ, thuở xưa ở đời quá khứ có một bà la môn tên là Tỳ Lam, rất giàu có, của cải vô lượng, vị ấy đă làm một cuộc bố thí lớn như vầy: lấy tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy bạc, vị ấy thực hành đại bố thí như vầy: lấy tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy vàng, vị ấy thực hành đại bố thí như vầy: lấy tám vạn bốn ngàn thớt voi được trang sức đầy đủ, voi trắng như tuyết, vị ấy thực hành đại bố thí như vầy: lấy tám vạn bốn ngàn con ngựa được trang sức đầy đủ dây vàng xâu ngọc, thực hành đại bố thí như sau: lấy tám vạn bốn ngàn con trâu, lấy áo làm dây thừng, trâu thường cung cấp một hộc sữa, vị ấy thực hành đại bố thí như vầy: dùng tám vạn bốn ngàn ngọc nữ đoan chánh, đẹp đẽ, trang sức đầy đủ châu báu, vị ấy thực hành đại bố thí như vầy: ngoài ra c̣n có thức ăn mỹ vị nhiều vô số kể.

Đó là, này cư sĩ, bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy: bố thí cho người phàm phu ở cơi Diêm Phù Đề, nhưng phước ấy không bằng cúng thí cho một vị tiên nhơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy: thí cho nhơn tiên ở cơi Diêm Phù Đề này, nhưng không bằng phước đức cúng cho một vị Tu Đà Hoàn sẽ được nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy cúng thí cho người phàm phu, tiên nhơn và một trăm vị Tu Đà Hoàn cơi Diêm Phù Đề không bằng cúng thí cho một vị Tư Đà Hàm, phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy, thí cho người phàm, tiên nhơn, một trăm vị Tu Đà Hoàn và một trăm vị Tư Đà Hàm ở Diêm Phù Đề không bằng cúng dường cho một vị A Na Hàm được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy, thí cho người phàm,... một trăm vị A Na Hàm ở Diêm Phù Đề không bằng cúng dường cho một vị A La Hán được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy, thí cho người phàm,... một trăm vị A La Hán ở Diêm Phù Đề không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy, thí cho người phàm,... một trăm vị Bích Chi Phật ở Diêm Phù Đề không bằng cúng dường cho đức Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng chánh giác, được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy, bố thí cho người phàm phu,... một trăm vị Bích Chi Phật ở Diêm Phù Đề không bằng tạo lập pḥng xá để cúng dường cho bốn phương tăng, được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy đă thực hành đại bố thí như vậy, bố thí cho người phàm phu, cho đến... tạo lập pḥng xá để cúng dường cho bốn phương tăng ở cơi Diêm Phù Đề cũng không bằng đem ư thanh tịnh thọ Tam tự quy: Phật, Pháp và Tỳ kheo Tăng giữ giới, được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy, thực hành sự đại bố thí ấy, bố thí cho người phàm phu ở cơi Diêm Phù Đề, cho đến đem ư thanh tịnh phụng hành ba tự quy: Phật, Pháp và Tỳ kheo Tăng giữ giới không bằng đối với tất cả chúng sanh cho đến loài trâu, ḅ trải ḷng từ chỉ trong khoảnh khắc, được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, tuy bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy thực hành sự bố thí như vậy, đối với những người phàm phu ở cơi Diêm Phù Đề, cho đến tất cả chúng sanh phân biệt hạnh từ, kể cả thương yêu loài trâu, ḅ trong khoảnh khắc, không bằng đối với tất cả hành, tư duy, cho dù trong khoảng khắc thấy nó là vô thường, khổ, không, vô ngă, th́ được phước đức nhiều hơn.

Này cư sĩ, ư ông nghĩ sao? Bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam ấy là ai khác chăng? Chớ có nghĩ như vậy. Vị ấy chính là Ta vậy. Lúc ấy Ta là bà la môn rất giàu có tên là Tỳ Lam.

Như vậy, này cư sĩ, lúc ấy ta tự làm lợi ích cho ḿnh và làm lợi ích cho người khác, lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, mong cầu ư nghĩa, khoái lạc, an ổn cho trời và người. Ta thuyết pháp như vậy nhưng vẫn chưa rốt ráo, chưa rốt ráo vô xấu, chư rốt ráo phạm hạnh, chưa rốt ráo thành tựu phạm hạnh, v́ vậy lúc ấy ta chưa thoát khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu không vui, cũng chưa thoát khỏi khổ đau.

Này cư sĩ, nay ta là Như Lai xuất hiện thế gian, bậc Vô sở trước, Đẳng chánh giác, Minh hạnh thành, là Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp ngự, Thiên nhơn sư, là Phật, Thế Tôn. Nay ta tự làm lợi ích cho ḿnh, cũng làm lợi ích cho người khác, v́ lợi ích nhiều người, thương xót người thế gian, cầu nghĩa lư, khoái lạc, an ổn cho trời và người. Nay ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rốt ráo vô cấu, rốt ráo phạm hạnh, rốt ráo hành phạm hạnh. Nên nay ta đă thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khổ, bất lạc. Ta đă thoát khỏi mọi khổ đau.

Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ Tu Đạt nghe đức Phật dạy xong, hoan hỷ vui mừng. 

PHẬT NÓI KINH TU ĐẠT
 

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ |HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]