* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0072

Phật Thuyết Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán

Hán dịch: Xuất xứ từ bản ghi chép vào đời Đông Tấn, tên người dịch đă bị thất lạc

Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ.

Lúc bấy giờ Phật v́ Trưởng giả A-na-bân-để mà dạy rằng:

"Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, có một Bà-la-môn với rất nhiều tài bảo, tên là Tỳ-la-ma.

Ông ấy đă đem bố thí 84.000 cái bát vàng đựng đầy thỏi bạc và 84.000 cái bát bạc đựng đầy thỏi vàng. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 cái chậu để tắm bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 con ḅ với sừng được bọc bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 ngọc nữ với trang sức lộng lẫy. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 gối nệm được phủ với nhiều ruy băng. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 y phục. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 voi ngựa và trên yên đều làm bằng vàng bạc. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí 84.000 căn nhà. Lại ở trước bốn cổng thành, ông ấy tùy theo điều mong muốn của mỗi người đến xin mà đều cho tất cả. Lại nữa, ông ấy đă đem bố thí một căn nhà cho chư Tăng bốn phương.

Phước đức của bố thí ở trên th́ không bằng phước đức của thọ tŕ Tam Quy Y.

V́ sao thế? Bởi ai thọ tŕ Tam Quy Y, th́ tức là bố thí vô úy cho hết thảy chúng sanh. Cho nên, phước đức của quy y Phật Pháp Tăng là chẳng thể tính đếm xuể.

Phước đức của bố thí ở trên và phước đức của thọ tŕ Tam Quy Y, th́ không bằng phước đức của người thọ tŕ Ngũ Giới. Công đức ấy tṛn đầy và vượt hơn những phước đức kia.

Phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ tŕ Tam Quy Y và Ngũ Giới, th́ không bằng phước đức của người từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh chỉ trong khoảnh khảy móng tay.

Thế nhưng, phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ tŕ Tam Quy Ngũ Giới, và từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh, th́ không bằng phước đức của người khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui.

V́ sao thế? Bởi nếu khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui, th́ sẽ có thể khiến hành giả diệt trừ khổ ách của sanh tử và cuối cùng sẽ thành Phật Đạo. Cho nên, phước đức đó là tối thắng vậy."

Khi nghe Phật giảng dạy, ông trưởng giả hoan hỷ phụng hành.

Phật Thuyết Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán

Bản dịch: 19/10/2013, hiệu đính: 19/10/2013

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]