* Buddha Mountain * Pḥt Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文|ENGLISH]

[ TRANG CHỦ |KINH ĐỈN|ĐẠI TẠNG KINH | TH̀N CHÚ | HÌNH ẢNH|LIN LẠC]

Ś 0063

KINH GIẢI HẠ

Hn dịch: ời Tống, Ty thin, Tam tạng, Minh gio ại sư Php Hiền.

Việt dịch: Thch Chnh Lạc

--- o0o ---

Nghe như vầy, một thời đức Phật ở tại tịnh x Trc Lm, ở Ca lan đ, thnh Vương x, cng 500 b s chng đều l bậc A la hn, cc lậu đ hết, việc cần lm đ lm xong, đoạn trừ cc gnh nặng, đ được tự lợi, sạch hết hữu kiết, tm kho giải thot, chỉ c một b s vẫn cn ở địa vị hữu học. ức Thế tn đ v vị ấy thọ k lm cho thấy php, đắc php, sẽ chứng quả vin mn.

Bấy giờ đức Thế tn an cư đ xong, khi sắp giải hạ vo ngy rằm, ngi cng chng b s trải ta m ngồi. Khi hội chng đ ngồi xong, đức Phật bảo chng b s rằng: Nay ta đ được phạm hạnh tịch tịnh, đy l thn cuối cng, dng v thượng lạc đoạn trừ cc lậu. ệ tử của ta biết r cc php, đều đ thng đạt, cho nn nay ta tuyn ni php giải hạ. Ny cc chng b s, cc nghiệp về thn, khẩu, của trong ma hạ ny, cc người c nhẫn được chăng?

Bấy giờ tn giả X Lợi Phất nghe đức Phật ni xong, từ ta ngồi đứng dậy, trịch o vai bn hữu, quỳ gối mặt st đất, chắp tay hướng đức Phật bạch rằng: Bạch đức Thế tn, như lời Phật dạy, nay con đ được phạm hạnh thanh tịnh, cho đến thn, khẩu, nghiệp đều c thể nhẫn được. Chng con biết thn, khẩu, nghiệp của đức Phật khng c lỗi lầm. Cc b s chng con nay khng c phiền trch g đức Thế tn cả. V sao vậy? V Phật Thế tn của con với người kh điều phục th ngi c thể điều phục được, với người khng chỉ tức th ngi kho chỉ tức, với người khng an ổn, ngi kho an ổn, kẻ chưa tịch tịnh th ngi lm cho được tịch tịnh. Như lai kho r chnh đạo, kho ni chnh đạo, khai thị chnh đạo, cho đến chng con thch Bồ đề của Thanh văn, Phật kho v chng con dạy, khiến cho cc Thanh văn như l tu hnh m chứng được thnh quả. Cho nn chng con đối với thn, khẩu, php của Phật Thế tn khng c g phiền trch cả.

Bấy giờ tn giả X Lợi Phất thưa đức Phật: Bạch Thế tn, nay con đối với đức Phật, nếu thn, khẩu, nghiệp của con c bất thiện g, ci mong đức Phật chỉ dạy. ức Phật bảo: Ny X lợi phất! Nay thn, khẩu, nghiệp của gnươi, ta khng c g phiền trch cả. V sao vậy? Ny X lợi phất! Ngươi c đầy đủ giới, đa văn, thiểu dục, tri tc, đoạn trừ cc phiền no, pht đại tinh tấn, an trụ chnh niệm, đầy đủ cc dẫn huệ, văn huệ, tiệp huệ, lợi huệ, xuất ly huệ, liễu đạt huệ, qung đại thanh tịnh huệ, thậm thm huệ, v đẳng huệ, cụ đại huệ bảo, lm cho kẻ chưa thấy đạo th được thấy, kẻ chưa điều phục th lm cho được điều phục, kẻ chưa được nghe php th thuyết php cho nghe, kẻ c nhiều sn hận th khiến cho hoan hỷ, hay thuyết php cho bốn chng m khng mệt mi. Th như con của Kim lun vương th được thọ php qun đảnh kế thừa ngi vua y php m cai trị. Tn giả X Lợi Phất cũng lại như vậy, l con của ta, thọ php qun đảnh kế thừa ngi php vương. Tn giả X Lợi Phất như ta sẽ chuyển bnh xe php v thượng, như ta hết cc lậu, chứng đắc giải thot. Cho nn tn giả X Lợi Phất đối với ba nghiệp của tn giả, nay ta cng nhận l khng c lỗi.

Bấy giờ tn giả X Lợi Phất nghe đức Phật đ chấp nhận xong, tn giả ci đầu lạy tạ, lại bạch đức Phật: Bạch Thế tn, như đức Phật đ v con m chấp nhận ba nghiệp của con rồi, vậy nay đối với năm trăm b s trong hội ny, về thn, khẩu, nghiệp nếu c bị bất thiện chăng, ci mong đức Thế tn cũng chấp nhận như thế. ức Phật bảo tn giả X Lợi Phất: Ba nghiệp của năm trăm b s ta cũng chấp nhận. V sao vậy? V năm trăm vị b s ny đều l bậc A la hn, cc lậu đ hết, việc cần lm đ lm xong, đ bỏ cc gnh nặng xuống, đ được tự lợi, đ hết cc kiết sử, tm kho giải thot. Trong đ chỉ c một vị b s hiện đang ở địa vị hữu học, nhưng vị b s ny ta đ thọ k rồi, đ thấy php, đắc php, sẽ chứng quả vin mn. Ny X lợi phất! Cho nn ta đối với ba nghiệp của năm trăm b s ny đều c thể chấp nhận cả.

Bấy giờ tn giả X Lợi Phất lại bạch đức Phật: Bạch Thế tn, ba nghiệp của con v năm trăm vị b s đ được đức Phật chấp nhận rồi. Nay con c điều nghi nn lại thưa hỏi, ci mong Phật Thế tn phn biệt cho con. Bạch Thế tn, trong năm trăm vị b s ny c bao nhiu vị được php Tam minh? Lại c bao nhiu vị b s được Cu giải thot? Lại c bao nhiu vị b s được huệ giải thot?. ức Phật bảo tn giả X Lợi Phất: Trong năm trăm vị b s ny c 90 b s được php Tam minh, 90 vị b s được Cu giải thot. Ngoi ra cc b s cn lại đều được Huệ giải thot. Ny X lợi phất! Như vậy cc b s ny đ hết cc phiền no, đều an tr chơn thật.

Khi ấy ở trong hội chng c một tn giả tn l Phạ Nghi X suy nghĩ như vầy: Nay ta nn đối trước đức Phật v chng b s dng kệ (D ) giải hạ để tn thn. Bấy giờ tn giả Phạ Nghi X nghĩ như vậy xong, từ ta đứng dậy, trạch vai o bn phải quỳ gối mặt xuống đất, chấp tay cung knh ni bi kệ rằng:

Ngy mười lăm giải hạ.

Hnh luật nghi thanh tịnh.

Chng b s năm trăm.

oạn hết cc phiền no.

sạch hết lậu php.

ược chứng quả vị Thnh.

Trong tịnh, ngoi điều phục.

Giải thot nn la hữu.

Tận cng m sanh tử.

Việc cần lm đ xong.

đoạn hết khng cn.

V minh v ng mạn.

Phật của con tối thượng.

oạn cc php t niệm.

V đoạn php hữu lậu.

Kho trừ bệnh khổ i.

i diệt khng cn sanh.

ại sư tử la thủ.

Hết cc sự sợ hi.

Phật Thế tn của con.

Th như vua Kim lun.

Ngn người con doanh vy.

Kho trị bốn thin hạ.

iều phục cả bốn biển.

Lại như người chiến thắng.

L điều ngự tối thượng.

Thanh văn được ba minh.

La sự chết cũng vậy.

Phật tử cũng như thế.

Chứng diệt khng cn sanh.

Nay con lạy Php vương.

ại Nhật Tn v thượng.

Bấy giờ tn giả Phạ Nghi X ni bi kệ D xong về ngồi lại chỗ cũ. Khi ấy tn giả X Lợi Phất cng cc b s nghe đức Phật tuyn ni php giải hạ, tm sanh hoan lạc, dũng bước, vui mừng tn thn, tn thọ phụng hnh.

PHẬT NI KINH GIẢI HẠ

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ |KINH ĐỈN|ĐẠI TẠNG KINH | TH̀N CHÚ | HÌNH ẢNH|LIN LẠC]