佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0057

 

PHẬT NÓI KINH LẬU PHÂN BỐ

   Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao.

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

--- o0o ---

Nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại Hành trị xứ danh vi pháp (đô ấp kiếm ma sắc đàm Câu Lâu?), nước Câu Lưu.

Bấy giờ người nước Câu Lưu đang sinh sống tại đó. Khi ấy đức Phật bảo các Tỳ kheo; các Tỳ kheo thưa: “Dạ vâng”, và theo đức Phật để nghe dạy. Đức Phật liền nói như vầy:

–Tỳ kheo hăy lắng nghe, ta sẽ thuyết pháp, phần đầu cũng lợi, phần giữa cũng lợi, phần cuối cũng lợi, có lợi ích, có phương tiện, đầy đủ ư hiển hiện phạm hạnh. Hăy nên lắng nghe cho kỹ, thọ tŕ kỹ để nhớ nghĩ điều được nghe.

Các Tỳ kheo thưa: “Đúng vậy!”. Và theo đức Phật để nghe thuyết pháp. Đức Phật bèn nói như vầy:

–Tỳ kheo phải biết lậu, cũng phải biết nguồn gốc, cũng phải biết do lậu mà thọ lấy tai ương, cũng phải biết sự phân bố của lậu, cũng phải biết sự chấm dứt của lậu, cũng phải biết thọ hành ǵ khiến cho hết lậu. Tỳ kheo phải biết thống, cũng phải biết nguyên nhân của thống, cũng phải biết do thống mà bị tai ương, cũng phải biết sự phân bố của thống, cũng phải biết sự chấm dứt của thống, cũng phải biết thọ hành ǵ để hết thống. Tỳ kheo nên biết tư tưởng, cũng nên biết nguồn gốc của tư tưởng, cũng nên biết do tư tưởng mà thọ lấy tai ương, cũng nên biết sự phân bố của tư tưởng, cũng nên biết thọ hành ǵ để chấm dứt tư tưởng.

Tỳ kheo phải biết ái dục, cũng phải biết nguồn gốc của ái dục, cũng phải biết do ái dục mà thọ tai ương, cũng phải biết sự phân bố của ái dục, cũng phải biết sự chấm dứt của ái dục, cũng phải biết thọ hành ǵ để không c̣n ái dục.

Tỳ kheo phải biết hành, cũng phải biết nguyên nhân của hành, cũng phải biết v́ hành mà bị tai ương, cũng phải biết sự phân bố của hành, cũng phải biết sự chấm dứt của hành, cũng phải biết thọ tŕ hạnh ǵ để không c̣n hành.

Tỳ kheo phải biết khổ, cũng phải biết nguyên nhân của khổ, cũng phải biết v́ khổ mà bị tai ương, cũng phải biết sự phân bố của khổ, cũng phải biết sự chấm dứt của khổ, cũng phải biết thọ hành ǵ để không c̣n khổ.

Tỳ kheo phải biết lậu, cũng phải biết nguyên nhân của lậu, cũng phải biết v́ lậu mà bị tai ương, cũng phải biết sự phân bố của lậu, cũng phải biết sự chấm dứt của lậu, cũng phải biết thọ hành ǵ mà hết lậu.

Những ǵ gọi là phải biết lậu? Đó là có ba lậu:

1.      Dục lậu.

2.      Hữu lậu.

3.      Si lậu.

Như vậy là biết lậu.

Những ǵ gọi là phải biết nguồn gốc của lậu? Đó là: si là gốc của lậu, do đó mà lậu hiện hữu. Như vậy là biết nguồn gốc của lậu.

Những ǵ gọi là do lậu mà có tai ương? Đó là do si mà có hành động lậu, hành động thế nào th́ phải thọ lấy tai ương như vậy, hoặc sanh chỗ tốt, hoặc đọa vào chỗ xấu. Như vậy là biết do lậu mà thọ lấy tai ương.

Những ǵ gọi là biết sự phân bố của lậu? Đó là do hành động sai khác mà đọa vào địa ngục, hoặc do hành động sai khác mà đọa vào súc sanh, hoặc do hành động sai khác mà đọa vào ngạ quỷ, hoặc do hành động sai khác mà sanh lên trời, hoặc do hành động sai khác mà sanh vào loài người. Như vậy gọi là biết sự phân bố của lậu.

Sao gọi là phải biết sự chấm dứt của lậu? Đó là si đă chấm dứt nên lậu liền chấm dứt, như vậy lậu chấm dứt. Đó là biết sự chấm dứt của lậu.

Những ǵ là phải biết thọ tŕ hạnh ǵ để lậu chấm dứt? Đó là tám thứ đạo hạnh:

1.      Trực kiến.

2.      Trực cánh.

3.      Trực ngữ.

4.      Trực hành.

5.      Trực nghiệp.

6.      Trực phương tiện.

7.      Trực niệm.

8.      Trực định.

Như vậy là biết thọ tŕ hạnh ǵ để chấm dứt lậu.

Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đă biết lậu như vậy, biết nguyên nhân của lậu như vậy, biết do lậu mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự phân bố của lậu như vậy, biết sự chấm dứt của lậu như vậy, biết thọ hành nên khiến lậu được chấm dứt như vậy. Đó gọi là Tỳ kheo hối hận, chán, ĺa thế gian, hành thanh tịnh nên được đắc đạo, làm cho các lậu được chấm dứt.

Tỳ kheo phải biết thống, cũng phải biết nguyên nhân của thống, cũng phải biết v́ thống mà thọ tai ương, cũng phải biết sự phân bố của thống, cũng phải biết sự chấm dứt của thống, cũng phải biết thọ hành ǵ khiến cho chấm dứt thống.

Những ǵ là phải biết thống? Đó là có ba loại thống:

1.      Lạc thống.

2.      Khổ thống.

3.      Cũng không lạc không khổ thống.

Như vậy là biết thống.

Những ǵ là phải biết nguồn gốc của thống? Đó là do suy tư điều hư vọng. Như vậy là biết nguồn gốc của thống.

Những ǵ là phải biết do thống mà thọ tai ương? Đó là có loại suy tư xúc đưa đến sự khổ. Như vậy là biết từ thống đưa đến tai ương.

Những ǵ là phải biết sự phân bố của thống? Này Tỳ kheo, Tỳ kheo tiếp xúc với lạc thống (thọ) th́ biết là tiếp xúc lạc thống, tiếp xúc với khổ thống th́ biết là tiếp xúc với khổ thống, tiếp xúc với không khổ không lạc thống th́ biết là đang tiếp xúc với không lạc không khổ thống; thân tiếp xúc với lạc thống th́ biết là thân tiếp xúc với lạc thống, thân tiếp xúc với khổ thống th́ biết là thân tiếp xúc với khổ thống, thân tiếp xúc với không khổ không lạc thống th́ biết là thân tiếp xúc với không khổ không lạc thống; tâm niệm tiếp xúc với lạc thống th́ biết là tâm niệm tiếp xúc với lạc thống, tâm niệm tiếp xúc với khổ thống th́ biết là tâm niệm tiếp xúc với khổ thống, tâm niệm tiếp xúc với không khổ không lạc thống th́ biết là tâm niệm tiếp xúc với không khổ không lạc thống. Lạc thống do mong cầu mà có th́ biết lạc thống do mong cầu mà có. Khổ thống do mong cầu mà có th́ biết khổ thống do mong cầu mà có. Không khổ không lạc thống do mong cầu mà có th́ biết không khổ không lạc thống do mong cầu mà có. Lạc thống không do mong cầu mà có th́ biết lạc thống không do mong cầu mà có. Khổ thống không do mong cầu mà có th́ biết khổ thống không do mong cầu mà có. Không khổ không lạc thống không do mong cầu mà có th́ biết không khổ không lạc thống không do mong cầu mà có. Lạc thống do sống trong gia đ́nh th́ biết lạc thống do sống trong gia đ́nh. Khổ thống do sống trong gia đ́nh th́ biết khổ thống do sống trong gia đ́nh. Không khổ không lạc thống do sống trong gia đ́nh th́ biết không khổ không lạc thống do sống trong gia đ́nh. Lạc thống nhờ bỏ gia đ́nh th́ biết lạc thống nhờ bỏ gia đ́nh. Khổ thống nhờ bỏ gia đ́nh th́ biết khổ thống nhờ bỏ gia đ́nh. Không khổ không lạc thống nhờ bỏ gia đ́nh th́ biết không khổ không lạc thống nhờ bỏ gia đ́nh. Như vậy là biết sự phân bố của thống.

Những ǵ là phải biết sự chấm dứt của thống? Đó là nhớ nghĩ đến sự từ bỏ th́ thống liền chấm dứt. Như vậy là biết sự chấm dứt của thống.

Những ǵ là phải biết thọ hành để thống chấm dứt? Đó là tám thứ đạo hạnh:

1.      Trực kiến.

2.      Trực cánh.

3.      Trực ngữ.

4.      Trực hành.

5.      Trực nghiệp.

6.      Trực phương tiện.

7.      Trực niệm.

8.      Trực định.

Như vậy là biết thọ hành để chấm dứt thống.

Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đă biết thống như vậy, biết nguyên nhân của thống như vậy, biết do thống mà bị tai ương như vậy, biết sự phân bố của thống như vậy, biết sự chấm dứt của thống như vậy, biết thọ hành để chấm dứt thống như vậy. Đó gọi là Tỳ kheo hối hận, chán, ĺa thế gian, nhờ hành thanh tịnh nên được đạo, làm cho thống được chấm dứt.

Tỳ kheo phải biết tư tưởng, phải biết nguồn gốc của tư tưởng, phải biết do tư tưởng mà thọ lấy tai ương, cũng phải biết sự phân bố của tư tưởng, cũng phải biết thọ hành ǵ để chấm dứt tư tưởng.

Những ǵ là phải biết tư tưởng? Đó là có bốn loại tư tưởng:

1.      Tư tưởng ít.

2.      Tư tưởng nhiều.

3.      Tư tưởng vô lượng.

4.      Tư tưởng vô sở hữu bất dụng.

Như vậy là biết tư tưởng.

Những ǵ là phải biết nguồn gốc của tư tưởng? Tập là nguồn gốc của tư tưởng. Như vậy là biết nguồn gốc của tư tưởng.

Những ǵ là phải biết từ tư tưởng mà có tai ương? Đó là như điều tư tưởng làm, như điều tư tưởng hành. Đó gọi là việc làm, hành động. Như vậy là biết do tư tưởng mà thọ tai ương.

Những ǵ là phải biết sự phân bố của tư tưởng? Đó là tư tưởng về sắc th́ khác, tư tưởng về tiếng cũng khác, tư tưởng về hương cũng khác, tư tưởng về vị cũng khác, tư tưởng về sự thô, tế của thân cảm xúc cũng khác. Như vậy là biết sự phân bố của tư tưởng.

Những ǵ là phải biết sự chấm dứt của tư tưởng? Đó là tư tưởng đă hết th́ tư tưởng liền chấm dứt. Như vậy là biết sự chấm dứt của tư tưởng.

Những ǵ là phải biết thọ hành để chấm dứt tư tưởng? Đó là tám loại chủng hạnh: 1- Trực kiến. 2- Trực cánh. 3- Trực ngữ. 4- Trực hành. 5- Trực nghiệp. 6- Trực phương tiện. 7- Trực niệm. 8- Trực định. Như vậy là biết thọ hành để chấm dứt tư tưởng.

Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đă biết tư tưởng như vậy, biết nguồn gốc của tư tưởng như vậy, biết do tư tưởng mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự phân bố của tư tưởng như vậy, biết sự chấm dứt của tư tưởng như vậy, biết thọ hành nên khiến tư tưởng được chấm dứt như vậy. Đó gọi là Tỳ kheo hối hận, chán, ĺa thế gian, hành thanh tịnh nên được đắc đạo, khiến cho chấm dứt tư tưởng.

Tỳ kheo phải nên biết ái dục, cũng phải biết nguồn gốc của ái dục, cũng phải biết do ái dục đưa đến tai ương, cũng phải biết sự phân bố của ái dục, cũng phải biết sự chấm dứt của ái dục, cũng phải biết thọ hành ǵ để chấm dứt ái dục.

Những ǵ là phải biết ái dục? Đó là ái dục có năm loại: dục đắc, dục tối tại tâm, dục ái, sắc tùy ư đưa đến tham trước, thân cận. Những ǵ là năm?

1.        Các sắc do nhăn căn nhận thức khả ái, dục đắc, dục tối thượng đối với tâm, dục ái, sắc tùy ư, khả tham, dễ gần gũi.

2.        Các tiếng do lỗ tai nhận thức th́ dục đắc, dục tối thượng với tâm, dục ái, sắc tùy ư, khả tham, dễ gần gũi.

3.        Các hương do lỗ mũi nhận thức th́ dục đắc, dục tối thượng với tâm, dục ái, sắc tùy ư, khả tham, dễ gần gũi.

4.        Các vị do miệng nhận thức là dục đắc, dục tối thượng đối với tâm, dục ái, sắc tùy ư, khả tham, dễ gần gũi.

5.        Các xúc thô, tế do thân cảm xúc biết được, dục đắc, dục tối thượng đối với tâm, dục ái, sắc tùy ư, khả tham, dễ gần gũi.

Như vậy là biết được ái dục.

Những ǵ là biết nguồn gốc của ái dục? Đó là Tư. Như vậy là biết nguồn gốc của ái dục.

Những ǵ là biết v́ ái dục phải thọ tai ương? Nếu đă làm ra ái dục, đă sanh dục vọng, liền có tranh căi, mong chờ, liền sanh tư tưởng tai ương. V́ vậy phải tùy thuận tai ương hoặc đến chỗ tốt, hoặc vào chỗ dữ. Như vậy là biết do ái dục mà thọ lấy tai ương.

Những ǵ là phải biết sự phân bố của ái dục? Đó là ái dục sắc th́ khác, ái dục của thinh cũng khác, ái dục của hương cũng khác, ái dục của mùi vị cũng khác, ái dục do thân tiếp xúc vật thô tế cũng khác. Như vậy là biết sự phân bố của ái dục.

Những ǵ là biết sự chấm dứt của ái dục? Đó là Tư đă chấm dứt th́ ái liền chấm dứt. Như vậy là biết sự chấm dứt của ái dục.

Những ǵ là biết thọ hành để chấm dứt ái dục? Đó là tám thứ đạo hạnh:

1.      Trực kiến.

2.      Trực cánh.

3.      Trực ngữ.

4.      Trực hành.

5.      Trực nghiệp.

6.      Trực phương tiện.

7.      Trực niệm.

8.      Trực định.

Như vậy là biết thọ hành để chấm dứt ái dục.

Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đă biết ái dục như vậy, biết nguyên nhân của ái dục như vậy, biết do ái dục mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự phân bố của ái dục như vậy, biết sự chấm dứt của ái dục như vậy, biết thọ hành để chấm dứt ái dục như vậy. Đó gọi là Tỳ kheo hối hận, chán, ĺa thế gian, hành thanh tịnh, được đắc đạo, khiến cho ái dục được chấm dứt.

Tỳ kheo cần phải biết hành, cũng phải biết nguồn gốc của hành, cũng phải biết do hành mà thọ lấy tai ương hay phước đức, cũng phải biết sự phân bố của hành, cũng phải biết sự chấm dứt của hành, cũng phải biết thọ hành ǵ th́ chấm dứt hành.

Những ǵ là phải biết hành? Đó là điều nhớ nghĩ không xa ĺa, gọi là hành.

Những ǵ là biết nguồn gốc của hành? Đó là từ ái dục có hữu vi, từ hành động ái có gốc hành. Như vậy là biết nguồn gốc của hành.

Những ǵ là biết do hành mà phải thọ tai ương hay phước đức? Đó là hành động đen tối phải bị tai ương xấu ác khiến phải sa đọa, có hành động thanh bạch, khiến cho có phước thanh bạch, được sanh lên cao. Đó là biết do hành mà phải thọ lấy tai ương hay phước đức.

Những ǵ là phải biết sự phân bố của hành? Đó là có hành động đen tối phải theo sự đen tối mà thọ lấy tai ương, có hành động thanh bạch th́ nhờ sự thanh bạch mà được phước đức thanh bạch. V́ có hành động đen tối hay thanh bạch nên đưa đến nghiệp đen hay trắng, tai ương hay phước đức. Cũng có hành động chẳng phải đen, cũng chẳng phải thanh bạch, nhờ đó được phước đức, mỗi hành mỗi hành đều chấm dứt hoàn toàn. Như vậy là biết sự phân bố của hành.

Những ǵ là phải biết sự chấm dứt của hành? Đó là ái đă hết th́ hành liền hết. Như vậy là biết sự chấm dứt của hành.

Những ǵ là biết thọ hành để chấm dứt hành động? Đó là tám thứ đạo hạnh:

1.      Trực kiến.

2.      Trực cánh.

3.      Trực ngữ.

4.      Trực hành.

5.      Trực nghiệp.

6.      Trực phương tiện.

7.      Trực niệm.

8.      Trực định.

Như vậy là biết thọ hành để chấm dứt hành.

Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo đă biết hành như vậy, biết căn bổn của hành như vậy, biết do hành mà phải thọ tai ương như vậy, biết sự phân bố của hành như vậy, biết sự chấm dứt của hành như vậy, biết thọ hành để chấm dứt hành như vậy. Đó gọi là Tỳ kheo hối hận, yểm ly thế gian, hành thanh tịnh nên được đắc đạo, khiến cho chấm dứt hành hoàn toàn.

Tỳ kheo phải biết khổ, cũng phải biết nguyên nhân của khổ, cũng phải biết v́ khổ mà thọ lấy tai ương, cũng phải biết sự phân bố của khổ, cũng phải biết sự chấm dứt của khổ, cũng phải biết thọ hành ǵ để chấm dứt khổ.

Những ǵ là Tỳ kheo phải biết khổ? Đó là Tỳ kheo phải biết sanh là khổ, phải biết già là khổ, biết bệnh là khổ, phải biết chết là khổ, phải biết oán thù gặp nhau là khổ, phải biết ái biệt ly là khổ, phải biết cầu mong không được là khổ, phải biết nguồn gốc của năm ấm là khổ. Như vậy là biết khổ.

Những ǵ là phải biết nguồn gốc của khổ? Gốc là si, si là nguồn gốc của khổ. Như vậy là biết nguồn gốc của khổ.

Những ǵ là phải biết do khổ mà thọ lấy tai ương? Đó là người thế gian ngu si không nghe kinh điển, ở trong thân cảm xúc khổ thống kịch liệt, sự đau khổ kịch liệt không thể chịu nổi, phải nên chấm dứt ư nghĩ đó, v́ theo bên ngoài, cầu mong pháp hữu vi bên ngoài, căn cứ bên ngoài mà cầu mong. Có Sa môn, Bà la môn từ một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu, một trăm câu tŕ chú để cúng tế làm cho nhờ vậy mà thân được thoát khổ, hay đó là tai ương của khổ. Như vậy là biết do khổ mà thọ lấy tai ương.

Những ǵ là phải biết sự phân bố của khổ? Đó là có khổ ít mà thọ tai ương lâu dài, hoặc là có khổ ít mà không bị tai ương tật bệnh, hoặc có khổ nhiều mà thọ tai ương lâu dài, hoặc khổ nhiều mà thoát tai ương tật bệnh. Như vậy là biết sự phân bố của khổ.

Những ǵ là phải biết sự chấm dứt của khổ? Đó là si đă chấm dứt th́ khổ liền chấm dứt. Như vậy là biết sự chấm dứt của khổ.

Những ǵ là phải biết thọ hành để chấm dứt khổ? Đó là tám thứ đạo hạnh:

1.      Trực kiến.

2.      Trực cánh.

3.      Trực ngữ.

4.      Trực hành.

5.      Trực nghiệp.

6.      Trực phương tiện.

7.      Trực niệm.

8.      Trực định.

Như vậy là biết thọ hành để chấm dứt khổ.

Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đă biết khổ như vậy, biết nguyên nhân của khổ như vậy, biết v́ khổ mà thọ tai ương như vậy, biết sự phân bố của khổ như vậy, biết sự chấm dứt của khổ như vậy, biết thọ hành để chấm dứt khổ như vậy. Đó gọi là Tỳ kheo hối hận, chán, ĺa thế gian, hành thanh tịnh được đắc đạo, để chấm dứt khổ đau.

Đức Phật nói như vậy, các Tỳ kheo thọ tŕ lời Phật dạy, trong tâm vui mừng thực hành, theo đó thực hành, đạt được vô vi thanh tịnh.

 

PHẬT NÓI KINH LẬU PHÂN BỐ

 

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]