佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0048

PHẬT NÓI KINH  PHÁP ĐÚNG, PHÁP SAI 

Hán dịch: Đời Hậu hán, Sa môn An Thế Cao.  

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

--- o0o ---

Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông Kỳ Đà, vườn Ông Cấp cô độc, nước Xá vệ.

Bấy giờ đức Phật bảo các Tỳ kheo. Các Tỳ kheo thưa: “Dạ vâng”. Các Tỳ kheo theo đức Phật để nghe dạy.

Đức Phật dạy: “Các Tỳ kheo hăy lắng nghe ta nói. Có pháp hiền giả, cũng có pháp phi hiền giả. Hăy lắng nghe! Hăy lắng nghe cho kỹ, biết cho rơ, suy nghĩ điều này thật kỹ.

Các Tỳ kheo thưa: “Dạ vâng!”. Theo Phật để thọ giáo. Đức Phật nói rằng: “Này Tỳ kheo! Những ǵ là pháp phi hiền giả ? Nếu Tỳ kheo thuộc ḍng dơi quư tộc, thích đạo, muốn học đạo, nếu có các Tỳ kheo khác đồng học nhưng không phải ḍng dơi quư tộc mà Tỳ kheo ḍng dơi quư tộc tự kiêu đối với bản thân ḿnh, khinh chê người khác. Đó là pháp phi hiền giả.

Những ǵ là pháp hiền giả ? Vị hiền giả nên học thấy chính ta không phải ḍng họ tôn quư mà có khả năng đoạn tham dục, đoạn trừ sân hận, đoạn trừ ngu si. Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo không phải nhà thuộc ḍng họ tôn quư (thuyết pháp), ta chỉ cần nương vào phương tiện để thọ pháp, theo pháp mà nói, theo điều cốt tủy của chánh pháp mà thực hành, tùy thuận pháp mà thực hành. Nhờ theo vị danh đức ấy để nghe pháp như pháp mà hành tùy thuận chơn thật pháp, không tự khen ḿnh, cũng không khinh người. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo nhan sắc hết sức đoan chánh, các Tỳ kheo khác không bằng, do ḿnh đoan chánh cho nên tự khen ḿnh chê người. Đó không phải là pháp hiền giả. Bậc hiền giả th́ không như vậy. Bậc hiền giả không tự chấp vào sắc đoan chánh của ḿnh mà có thể đoạn trừ được tham, dâm, có thể đoạn được sân hận, có thể đoạn được ngu si.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo tuy không đoan chánh (thuyết pháp), ta chỉ theo pháp ấy hoặc nhiều hay ít, thọ tŕ, thực hành, liền được ngợi khen, có tiếng. Vậy ta hăy thọ pháp ấy một cách chắc chắn, tùy theo pháp mà hành, không tự khen ḿnh, cũng không chê người. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo khéo nói những lời hay đẹp, c̣n các Tỳ kheo khác th́ không nói được như vậy. Vị ấy nhân khéo nói được những lời hay đẹp nên tự khen ḿnh chê người. Đó không phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Vị hiền giả học rằng chính ta không phải nhờ lời nói hay đẹp, cũng không phải nhờ biết nói những lời hay đẹp mà có thể đoạn trừ được tham dục, có thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được ngu si.

Hoặc có vị Tỳ kheo v́ lời nói không hay đẹp, lại cũng không khéo nói, nhưng chỉ như pháp thọ giáo, hoặc tùy hành nhiều hay ít, nhờ việc làm đó được cung kính, làm như vậy được đa văn. Vị ấy với pháp này, nhờ thọ tŕ pháp, thực hành chắc thật, không tự khen ḿnh chê người. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc bấy giờ nghe có một vị Tỳ kheo lớn tuổi, có nhiều tri thức, là bạn hữu giàu có, c̣n các Tỳ kheo khác th́ không bằng. Vị ấy liền theo vị Tỳ kheo lớn tuổi có nhiều tri thức ấy, rồi tự khen ḿnh, tự kiêu ngạo và khinh chê kẻ khác. Đó không phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Bậc hiền giả chỉ suy nghĩ, học hỏi rằng “Chính ta không hẳn nhờ theo vị lớn tuổi, cũng không phải nhờ có nhiều tri thức, cũng không nhờ theo người có nhiều phước đức mà có thể đoạn trừ được tham dục, có thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được ngu si.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo c̣n nhỏ, cũng không có nhiều tri thức, phước đức cũng ít ỏi, nhưng thọ pháp, muốn tùy pháp hành, hoặc nhiều hay ít, nhờ đó được có tiếng tăm. Vị ấy theo pháp, tùy pháp chơn thật nhưng không tự khen ḿnh, không tự kiêu mạn, không khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo biết nghe kinh, có thể thuyết kinh, biết luật, biết rơ và thâm nhập kinh, c̣n các Tỳ kheo khác th́ không được như vậy. Vị ấy nhờ thâm nhập, thông suốt kinh nên tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó chẳng phải là pháp hiền giả. Bậc hiền giả th́ không như vậy. Hiền giả nên học như vầy: “Chính ta không phải nhờ thâm nhập, cũng không phải nhờ thông suốt kinh điển mà có thể đoạn trừ được tham dục, có thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được ngu si”.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo không có thâm nhập, cũng không có thông suốt kinh điển, chỉ thọ pháp, tùy pháp, chánh cần, tùy pháp hành, nên nhờ đó mà được cung kính, nhờ đó mà được tiếng tăm. Đó là nhờ tŕ pháp, tùy pháp, thực hành điều chơn thật, cho nên vị ấy không tự khen ḿnh, không tự kiêu ngạo, cũng không khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo cầu khất thực, không nhờ các bạn hữu để cầu khất thực, không quá bảy nhà, ngồi một chỗ, ngày ăn một bữa, sau đó ai cúng cũng không nhận. C̣n các Tỳ kheo khác th́ không được như vậy. Do ngày ăn một bữa, sau đó có cúng cũng không nhận, rồi tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó không phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Hiền giả cần phải học: “Ta không hẳn theo hạnh ngày ăn một bữa, sau đó có cúng cũng không nhận mà có thể đoạn trừ được tham dục, đoạn trừ được sân hận, đoạn trừ được ngu si.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo không theo hạnh ngày ăn một bữa, sau đó có cúng không nhận. Vị ấy chỉ thọ pháp, tùy pháp chơn chánh tiếp nhận tùy pháp, nhờ đó được cung kính, nhờ đó được tiếng tăm, pháp này tùy pháp chơn thật, nhưng vẫn không tự khen ḿnh, không tự kiêu ngạo, cũng không khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc bấy giờ có vị Tỳ kheo dùng ba y ở nơi g̣ mả, c̣n các Tỳ kheo khác th́ không được như vậy. Nhờ danh tiếng ấy nên tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó chẳng phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Hiền giả chỉ học: " Không hẳn ta nhờ dùng ba y này mà có thể đoạn trừ được tham dục, có thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được ngu si”.

Hoặc có Tỳ kheo không dùng ba y này, nhưng vị ấy chỉ thọ pháp, tùy pháp, chơn chánh tiếp thọ tùy pháp, nhờ đó liền được cung kính, được tiếng tăm. Nhờ pháp này, tùy thuận pháp chơn thật, nhưng vị ấy không tự khen ḿnh, không tự kiêu mạn, cũng không khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc có Tỳ kheo ở nơi đất trống hay ở dưới gốc cây, hoặc ở đầm vắng, giữa g̣ mă, để ngọa cụ nơi đó, c̣n các Tỳ kheo  khác th́ không như vậy. Do đó vị ấy tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó không phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Hiền giả chỉ học: " Không hẳn ta nhờ để ngọa cụ ở nơi đất trống dưới gốc cây, đầm vắng, giữa g̣ mă mà có thể đoạn trừ được tham dục, có thể đoạn trừ được sân hận, có thể đoạn trừ được ngu si”.

Hoặc có Tỳ kheo không có những điều nói trên, nhưng vị ấy chỉ thọ pháp, tùy pháp, chơn chánh tiếp thọ tùy pháp, nhờ đó liền được cung kính, được tiếng tăm. Nhờ pháp này, tùy pháp chơn thật, nhưng vị ấy không tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc có Tỳ kheo đă được đệ nhất thiền, c̣n các Tỳ kheo khác th́ không được như vậy. V́ được đệ nhất thiền nên vị ấy tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó không phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Hiền giả chỉ học: " Đệ nhất thiền, đức Phật dạy, phải tự ḿnh biết điều ấy, thọ tŕ pháp chơn thật ấy, không tự khen ḿnh, không tự kiêu mạn, không khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc có Tỳ kheo được đệ nhị thiền, hoặc được đệ tam thiền, hoặc được đệ tứ thiền, như đă nói về đệ nhất thiền. Đó là pháp hiền giả.

Hoặc có Tỳ kheo hiểu Không hành ư, hoặc có lúc hiểu Thức hành ư, hoặc có lúc hiểu Phi thường hành ư, hoặc có lúc hiểu Vô hữu tư tưởng hành ư, hữu tư tưởng hành ư. C̣n các Tỳ kheo khác th́ không được như vậy. Nhờ đó được tư tưởng vô hữu tư tưởng hành nên tự khen ḿnh, tự kiêu mạn, khinh chê kẻ khác. Đó không phải là pháp hiền giả. Hiền giả th́ không như vậy. Hiền giả chỉ học: " Vô hữu tư tưởng hành, cũng như hữu tư tưởng hành, đức Phật dạy ta có cái này, thọ pháp, tùy pháp chơn thật nên không tự khen ḿnh, không tự kiêu mạn, không khinh chê kẻ khác. Đó là pháp hiền giả.

Đức Phật bảo: “Này các Tỳ kheo! Ta đă nói về pháp hiền giả, cũng nói pháp không phải hiền giả. Các Tỳ kheo hăy nên tự tư duy. Đối với pháp không phải hiền giả cũng nên tư duy. Hăy thực hành pháp hiền giả, xả bỏ pháp không phải hiền giả. Hăy thọ hiền giả, tùy pháp, Tỳ kheo nên học như vậy.

Đức Phật dạy như vậy. Chư Tỳ kheo tiếp thọ và chí tâm hành tŕ.

PHẬT NÓI KINH PHÁP ĐÚNG, PHÁP SAI

 

 

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]