佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0047

PHẬT NÓI KINH LY THÙY 

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ.

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

--- o0o ---

Nghe như vầy:

Một thời Bà Già Bà ở trong vườn Lộc dă, tại Bà Kỳ Thi, Mục Ma Tỷ Lượng.

Bấy giờ tôn giả Đại Mục Càn Liên ở tại thôn Thiện Tri Thức, nước Ma kiệt. Lúc ấy tôn giả Đại Mục Càn Liên sống một ḿnh ở nơi yên tĩnh kinh hành nhưng mắc phải chứng buồn ngủ. Đức Thế tôn biết tôn giả Đại Mục Càn Liên sống riêng một ḿnh ở nơi yên tĩnh để kinh hành nhưng lại bị buồn ngủ.

Bấy giờ đức Thế tôn đă biết tôn giả Đại Mục Càn Liên sống riêng một ḿnh ở nơi yên tĩnh để kinh hành nhưng lại bị buồn ngủ rồi, Ngài liền nhập Tam muội chánh thọ Như Kỳ Tương. Nhờ ư tam muội, nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay trong khoảnh khắc, đức Thế tôn cũng như vậy, Ngài đang ở trong vườn Lộc Dă Bà Kỳ Thi, Mục Na Tỷ Lượng, bổng nhiên biến mất, đi đến thôn Thiện Tri Thức, nước ma Kiệt, đứng trước mặt tôn giả Đại Mục Càn Liên. Bấy giờ đức Thế tôn xuất định, bảo tôn giả Đại Mục Càn Liên:

–Này Mục Càn Liên ! Này Mục Càn Liên ! Thầy đang mắc chứng buồn ngủ ?

–Thưa vâng, bạch Thế tôn.

Đức Phật dạy:

–V́ niệm nào mà gây buồn ngủ th́ chớ thực hành tưởng ấy, chớ phân biệt tưởng ấy, chớ có phân biệt nhiều. Như vậy mới ĺa được chứng buồn ngủ. Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên, hăy như giáo pháp đă được nghe, như giáo pháp đă được tụng, hăy nên khai triển rộng răi mà tụng tập. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên,hăy như giáo pháp đă được nghe, như giáo pháp đă được tụng, nên rộng nói cho người khác nghe. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên,hăy như pháp đă được đọc tụng, như pháp đă được nghe, th́ ư phải suy niệm, phải thực hành. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên,hăy lấy nước lạnh rửa mắt và dội ướt hết thân thể. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên,hăy dùng hai tay xoa lên mép tai. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên,hăy đứng dậy đi ra khỏi giảng đường, hăy nh́n khắp bốn phương và hăy nh́n các v́ sao. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên,hăy ở khoảng đất trống thong thả mà kinh hành, hăy thủ hộ các căn, ư nghĩ đến các việc phải làm, sau đó khởi đủ các tưởng. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên, hăy trở về, không đi kinh hành nữa, trải Ni sư đàn lên trên giường mà ngồi kiết già. Như vậy sẽ ĺa được chứng buồn ngủ.

Nếu vẫn không ĺa được chứng buồn ngủ, này Mục Càn Liên, hăy trở về giảng đường, gấp tư y Uất đa la tăng trải lên giường, gấp y Tăng già lê làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, hăy khởi minh tưởng (tưởng ánh sáng), đừng để loạn ư, luôn luôn khởi tưởng muốn thức dậy. Này Mục Càn Liên, đừng ham lạc thú giường chơng, đừng ham lạc thú nằm ngủ hông bên phải, đừng ham ngủ nghỉ, đừng ham mùi vị cung kính của thế gian. V́ sao vậy ? Này Mục Càn Liên, v́ ta không nói rằng : “Tất cả pháp có thể thân cận (hội hợp)”. Ta cũng không nói rằng : “Tất cả pháp không thể thân cận (hội hiệp)”.

Này Mục Càn Liên, v́ sao ta nói : “Tất cả pháp không có thể thân cận ?”. Này Mục Càn Liên, ta nói không thân cận với bạch y. Này Mục Càn Liên, nếu thân cận với bạch y th́ phải đàm luận cùng họ mà không tụng tập với họ, nhân đàm luận với họ th́ có sự nịnh nọt dối trá, kiêu mạn, nhân có kiêu mạn liền có ganh tị, nhân có ganh tị th́ không biết được sự tịch tĩnh. Này Mục Càn Liên, nếu không biết sự tịch tĩnh nên xa ĺa tam muội. Này Mục Càn Liên, do đó mà ta nói pháp không thể thân cận.

Này Mục Càn Liên, tại sao ta nói pháp thân cận ? Này Mục Càn Liên, hăy đến chỗ vắng vẻ, lấy nệm cỏ làm giường, im lặng không nói, xa ĺa các điều ác, ĺa bỏ mọi người, thường phải ngồi tư duy. Này Mục Càn Liên, do đó mà ta nói pháp phải thân cận.

Này Mục Càn Liên, nếu vào thôn xóm để khất thực đừng v́ cầu lợi dưỡng, đừng v́ cầu được cung kính. Này Mục Càn Liên, hăy chấm dứt cái ư cầu lợi dưỡng, cung kính rồi mới vào thôn xóm khất thực.

Này Mục Càn Liên, khi vào thôn xóm khất thực, hăy đừng khởi ư tưởng vào nhà người khác. V́ sao ? Này Mục Càn Liên, nhà cư sĩ có nhiều việc thế tục. Nếu Tỳ kheo khi vào nhà cư sĩ mà không được họ mời mọc, vị Tỳ kheo kia liền nghĩ như vầy : “Ai đă nói ǵ với cư sĩ này về ta cho nên cư sĩ mới không nói chuyện với ta”. Vị ấy liền có tâm sân hận, v́ có tâm sân hận nên liền có cống cao, v́ có cống cao nên tâm không tịch tĩnh. Này Mục Càn Liên, v́ ư không tịch tĩnh liền xa ĺa tam muội.

Này Mục Càn Liên, nếu lúc thuyết pháp đừng nghĩ chuyện được thua, hăy có ư nghĩ là không thắng. Nếu có ư tranh thắng th́ liền có nhiều lời, v́ có nhiều lời liền có cống cao, do v́ cống cao nên có tật đố, nhân v́ tật đố nên không tịch tĩnh. Này Mục Càn Liên, v́ không tịch tĩnh nên ta nói xa ĺa tam muội.

Này Mục Càn Liên, nếu lúc thuyết pháp phải nói lời có ích, phải nói lời quyết định, chớ đừng nói ǵ khác. Hăy đàm luận như tiếng rống của con sư tử. Như vậy, Này Mục Càn Liên, hăy nên học như vậy.

Bấy giờ tôn giả Đại Mục Càn Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng qua một bên, đắp y, chắp tay hướng về đức Thế tôn, bạch đức Thế tôn rằng : “Thưa vâng, bạch Thế tôn ! Thế nào là vị Tỳ kheo đến chỗ cứu cánh, cứu cánh vô cấu, cứu cánh hành phạm hạnh ?”.

Đức Thế tôn bảo : “Này Mục Càn Liên ! Nếu Tỳ kheo bị bệnh đau đớn, hoặc cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay không khổ không lạc. Vị Tỳ kheo ấy hăy nên quán sự đau đớn ấy là vô thường, hăy quán nó là bại hoại, hăy quán nó là vô nhiễm, hăy quán nó là tận diệt, hăy quán nó là chỉ (xả), hăy quán nó là chỗ dừng nghỉ. Hăy quán sự đau đớn ấy như vậy. Hăy quán sự đau đớn ấy là vô thường trụ, hăy quán nó là bại hoại, hăy quán nó là vô nhiễm, hăy quán nó là tận diệt, hăy quán nó là chỉ, hăy quán nó là trụ vững. Vị ấy liền không đắm trước thế gian này, v́ không đắm trước nên không sợ sệt, nên được Hữu dư Niết bàn. Sự sanh đă hết, phạm hạnh đă thành, việc cần làm đă làm xong, biết rơ về danh sắc. Này Mục Càn Liên, đó là Tỳ kheo đạt đến cứu cánh, cứu cánh vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh hành phạm hạnh.

Đức Phật nói như vậy, tôn giả Đại Mục Càn Liên nghe đức Phật dạy như vậy hoan hỷ vui mừng.  

PHẬT NÓI KINH LY THÙY

 

 

back_to_top.png

 

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]