佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

Số 0030

PHẬT NÓI KINH TÁT BÁT ĐA TÔ LƯ DU NẠI DĂ

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên dịch kinh Tam tạng Triều Tán Đại phu Thí Quang Lộc Khanh, Minh giáo đại sư Pháp Hiền phụng chiếu.

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

--- o0o ---

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại tinh xá Lâu Các, giếng Viên Hầu, nước Tỳ Xá Ly. Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Bí sô:

–Các ngươi nay hăy lắng nghe cho kỹ: “Các hành là vô thường, là pháp sanh diệt, nó không chắc, không thật, không có rốt ráo, không thể gánh vác, không thể ưa thích”. Các ngươi nên biết, phải siêng năng tinh tấn để cầu giải thoát. Này Bí sô, thời gian không thể dừng lâu, nó thay đổi trong từng niệm.

Từ nay về sau, lúc kiếp sắp hết, trời không có mưa, nhân gian bị hạn hán; toàn cả đại địa, tất cả cây cối, rừng rú, trăm thứ lúa mạ, tất cả hoa quả đều bị khô rang, đều không thành tựu.

Này Bí sô, hăy nên biết rằng: “Các hành là vô thường, là pháp sanh diệt, nó không chắc, không thật, không rốt ráo, không thể gánh vác, không thể ưa thích”. Các ngươi hăy nên gia sức tinh tấn để cầu giải thoát.

Này Bí sô, lúc kiếp sắp hoại có hai mặt trời xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng càng ngày càng tăng, toàn cơi đại địa các thứ cây cối, rừng rú, rễ, cành, nhánh, lá tất cả đều bị hủy hoại chẳng c̣n ǵ cả. Này Bí sô, sự vô thường như vậy, không thể bảo tồn lâu dài được. Nay đây các ngươi phải nên ra sức tinh tấn để cầu giải thoát.

Lại nữa, này Bí sô lúc kiếp sắp hoại có ba mặt trời xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng dữ dội hơn trước, toàn cơi đại địa, các sông ng̣i nhỏ, tất cả khe suối đều bị khô cạn không c̣n chút nước. Bí sô nên biết, sự vô thường là như vậy, ai mà thoát được? Cho nên nay ta ân cần khuyên bảo, các ngươi hăy mau cầu giải thoát.

Này Bí sô lúc kiếp sắp hoại có bốn mặt trời xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng dữ dội hơn trước, toàn cơi đại địa không có ao nước nào không bị nung nóng. Bốn ḍng sông lớn: sông Hằng, sông Tín Độ, sông Tế Đa, sông Pha Sô, tất cả đều bị khô cạn, không c̣n chút nước. Các Bí sô nên biết, vô thường như vậy, ai mà thoát khỏi? Các ngươi hăy tự tư duy, không c̣n tâm giải đăi ngạo mạn nữa, để sớm cầu giải thoát.

Này Bí sô lúc kiếp sắp hoại có năm mặt trời xuất hiện thiêu đốt thế gian, sức nóng dữ dội hơn trước. Nước của biển lớn trong đại địa dần dần rút xuống một trăm do tuần, hai trăm do tuần, ba trăm do tuần, cho đến một ngàn do tuần. Lúc mặt trời đă thiêu đốt dữ dội, cả bầu trời gieo rắc sự tàn hại. Lại nữa, nước biển giảm xuống cho đến hai ngàn do tuần, ba ngàn do tuần, cho đến bảy ngàn do tuần, đă giảm như vậy rồi, các nguồn nước khác ở trong biển cũng chỉ c̣n bảy ngàn do tuần.

Này Bí sô, như vậy nước biển từ bảy ngàn do tuần dần dần lại giảm xuống cho đến sáu ngàn do tuần, năm ngàn do tuần, bốn ngàn do tuần, cho đến c̣n có bảy trăm do tuần.

Này Bí sô, như vậy nước biển từ bảy trăm do tuần dần dần lại giảm xuống cho đến sáu trăm do tuần, năm trăm do tuần, bốn trăm do tuần, cho đến c̣n có bảy do tuần.

Này Bí sô, như vậy nước biển từ bảy do tuần dần dần lại giảm xuống cho đến sáu do tuần, năm do tuần, bốn do tuần, cho đến c̣n có bảy do tuần.

Này các Bí sô, như vậy nước biển từ bảy do tuần dần dần lại giảm xuống cho đến sáu do tuần, năm do tuần, bốn do tuần, cho đến c̣n có bảy câu lô xá.

Này các Bí sô, như vậy nước biển từ bảy câu lô xá dần dần lại giảm xuống cho đến sáu câu lô xá, năm câu lô xá, bốn câu lô xá, cho đến c̣n có bảy cây đa la.

Này các Bí sô, như vậy nước biển từ bảy cây đa la dần dần lại giảm xuống cho đến sáu cây đa la, năm cây đa la, bốn cây đa la, cho đến bằng bảy người đứng.

Này các Bí sô, như vậy nước biển từ bảy người đứng dần dần lại giảm xuống sáu người đứng, năm người đứng, bốn người đứng, cho đến c̣n một người đứng, rồi đến cổ người, đến hông người, đến rốn người, đến eo người, đến đầu gối, đến mắt cá người, cho đến c̣n một ngón chân tức th́ đại địa khô cháy. Bấy giờ thế gian chỉ có đại địa, núi sông, ngoài ra th́ chẳng c̣n ǵ nữa cả.

Đức Phật dạy:

–Này Bí sô, các hành là vô thường, sanh diệt, không đứng yên, không thật, không bền chắc. Các ngươi đối với chúng nên sớm cầu giải thoát.

Này Bí sô lúc kiếp sắp hoại có sáu mặt trời xuất hiện, cả đại địa đốt cháy, núi đá tiêu chảy, núi chúa Tu Di bốc khói như nung gạch ngói có khói đen bốc lên cũng lại như vậy. Bấy giờ thế gian không thể nào quán sát được. Này Bí sô, vô thường sanh diệt, không trụ như vậy. Các ngươi nên gia tâm tinh tấn, bỏ tâm tham ái, mau cầu giải thoát.

Này Bí sô lúc kiếp sắp hoại có bảy mặt trời xuất hiện, sức nóng dữ dội, bỗng nhiên lửa cháy bừng bừng như đốt mười đống củi, trăm, ngàn, vạn đống củi, cho đến tiểu thiên thế giới và chư thiên Lục dục đều thành một đám lửa, thiêu đốt dục giới rồi đến cơi Sơ thiền của Phạm Thế, ngọn lửa cũng tự bốc cháy thiêu đốt cung điện cao một trăm do tuần, hoặc hai trăm do tuần, ba trăm do tuần, cho đến bảy ngàn do tuần của khí thế giới. Cung điện như vậy đều thành một đám lửa, cho đến Nhị thiền. Các Phạm chúng mới sanh lên thấy ngọn lửa bừng bừng ở phía dưới, trong ḷng hết sức kinh sợ hăi hùng, t́m cách tránh hỏa nạn. Khi ấy những vị trời sanh trước ở Nhị thiền bảo rằng:

-Các ngươi đă được thiện duyên đời trước mà sanh đến cung điện của ta, hăy tự an tâm, chớ sanh ḷng khiếp sợ. Lửa của địa cầu dưới đây không bao lâu nữa sẽ tự tắt.

Nói như vậy xong, bỗng nổi gió lớn thổi tắt khói lửa, không c̣n tro than ǵ cả. Thí như có người ở trong hư không lấy dầu bơ đốt thành một ngọn đuốc, đuốc cháy hết rồi không c̣n khói đen và tro ǵ cả. Sau khi ngọn lửa diệt rồi cũng lại như vậy.

Đức Phật dạy:

–Này Bí sô, pháp của hữu vi th́ sanh diệt, không trụ, là pháp điên đảo, không bền, không thật, không rốt ráo, không thể an vui. Hăy xa ĺa tham ái, sớm cầu giải thoát. Nếu không tham ái th́ nhân duyên ǵ mà đại địa chư thiên bị phá hoại không tồn tại?

Lại nữa, này Bí sô, như kiếp quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Diệu Nhăn Như Lai, có vô lượng vô biên chúng Thanh Văn và các Phạm thiên, chúng ngoại đạo ly dục có thần thông. Đức Diệu Nhăn Như Lai v́ các Thanh Văn nói pháp thanh tịnh phạm hạnh, ư nghĩa rốt ráo sâu xa. Bấy giờ các Bí sô... được tất cả giới pháp tṛn đầy, tùy ư tu hành, hoặc thực hành pháp quán Tứ vô lượng, đoạn trừ dục nhiễm ô uế, sanh lên trời Phạm thiên. Hoặc có người thích sanh lên trời Tha Hóa Tự Tại, hoặc thích sanh lên trời Hóa Lạc, thích sanh lên trời Đâu Suất, thích sanh lên trời Dạ Ma, thích sanh lên trời Đao Lợi, thích sanh lên trời Tứ Thiên Vương, thích sanh vào nhà Sát Đế Lợi, thích sanh vào nhà Bà la môn, thích sanh vào nhà trưởng giả, cư sĩ.

Bấy giờ đức Như Lai Diệu Nhăn suy nghĩ như thế này: “Nay ta hăy khiến cho các Thanh Văn chúng đồng hạnh nguyện, đồng thọ sanh, đồng một oai lực, nhập vào thiền định thứ hai của đức Từ Thị”. Nghĩ như vậy xong liền nhập vào thiền định thứ hai của đức Từ Thị. Bấy giờ có vô lượng trăm ngàn Thanh Văn, ngoại đạo v.v... đều tu định này, đều được sanh lên trên Phạm Thiên.

Đức Phật nói:

–Này Bí sô, thuở trước đức Như Lai Diệu Nhăn thật ra chẳng phải đức Phật nào khác, chính là thân ta vậy. Các chúng sanh ấy tuy sanh ở Nhị thiền, thoát khỏi tai nạn lửa cháy ở dưới, nhưng chưa ĺa chủng tử tham, sân, si cho nên không thể giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết.

Này Bí sô, Như Lai là bậc Ứng Chánh Đẳng Giác, là thầy của trời, người, đă xa ĺa tham, sân, si... tất cả phiền năo, đă giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu bi khổ năo; lại v́ chúng Phạm thiên, Thanh Văn v.v... tùy theo căn cơ mà tuyên thuyết pháp hạnh thanh tịnh. Mọi người nghe xong hoặc có người đoạn tận phân biệt dục và câu sanh, chứng quả A Na Hàm. Hoặc có người phân biệt và ba phẩm câu sanh, chứng quả Tư Đà Hàm, hoặc có người tuy đoạn tận phân biệt nhưng chưa đoạn câu sanh, chứng quả Tu Đà Hoàn, thọ quả báo nhân thiên, trải qua bảy lần sanh trở lại nữa mới thành A La Hán.

Đức Phật dạy:

–Này Bí sô, xuất gia như vậy, Phạm hạnh như vậy, quả chứng như vậy, được thoát ly khỏi biên giới của khổ đau mà được giải thoát. Nay, các ngươi đem hết tâm chí xả ly tham ái, mong cầu con đường giác ngộ.

Bấy giờ đức Thế Tôn thuyết pháp này xong, các Bí sô nghe đức Phật thuyết, trong ḷng hết sức hoan hỷ, tín thọ, phụng hành.

PHẬT NÓI KINH TÁT BÁT ĐA TÔ LƯ DU NẠI DĂ

 

 

back_to_top.png

 

 

[ TRANG CHỦ KINHĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]