H_640x66-2.jpg

HOME | 中文主頁 | 經典 | ENGLISH | SUTRA CHỬ VIỆT | KINH ĐIỂN GALLERY | CONTACTS ]


 

 

Trang Chủ

Hình ảnh

Kinh điển

Thần Chú

Liên lạc

 

PHẬT NÓI KINH DỤ NƯỚC BIỂN

Hán dịch:Mất tên người dịch, nay phụ lục Tây Tấn

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Nghe như vầy:

Một thời Bà Già Bà ở tại vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo:

–Ta sẽ nói bảy thí dụ của nước cho các ngươi nghe. Hăy lắng nghe, suy tư thật kỹ. Ta sẽ nói.

Các Tỳ kheo thưa:

–Vâng, bạch Thế Tôn.

Khi ấy các Tỳ kheo theo đức Thế Tôn để nghe giáo huấn. Đức Thế Tôn bảo rằng:

–Này các Tỳ kheo, thế nào là bảy thí dụ về nước? Hoặc có người ch́m dưới nước, có người thoát ra khỏi nước lại bị ch́m trở lại, hoặc ra khỏi nước rồi không bị ch́m trở lại, hoặc có người muốn ra khỏi nước, hoặc có người muốn đến bờ bên kia, hoặc có người đă đến bờ bên kia rồi, gọi là tịnh chí được đứng ở bờ bên kia.

Thế nào là có người bị ch́m dưới nước? Đó là hoặc có người lấy pháp bất thiện trói chặt thân ḿnh. Khi tội ác đă chín mùi, liền đọa vào địa ngục một kiếp để chịu tội, không sao cứu văn được. Đó gọi là hạng người thứ nhất thường ch́m dưới nước.

Sao gọi là có người ra khỏi nước rồi bị ch́m vào nước trở lại? Đó là hoặc có người tạo ra sự ch́m đắm này, mặc dù có ḷng tin nơi thiện pháp, ôm ḷng xấu hổ để cầu phương tiện, nhưng lại ôm ḷng xấu hổ với các thiện pháp (v́ không làm được). Kẻ ấy đă ra khỏi nước nhưng bị ch́m trở lại. Đó gọi là hạng người thứ hai bị ch́m trong nước.

Sao gọi là có người ra khỏi nước rồi nh́n khắp bốn phương? Đó là hoặc có người ra khỏi nước, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tâm tàm quư, có ư dơng mănh, đối với các pháp bất thiện đều có ḷng tàm quư. Kẻ ấy ra khỏi nước rồi không c̣n ch́m trở lại nữa. Này chư hiền, đó là dụ cho hạng người thứ ba ra khỏi nước.

Sao gọi là có người ra khỏi nước rồi đứng vững? Hoặc có một người đă ra khỏi nước, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tâm tàm quư, có ḷng tinh tấn, đối với thiện pháp đều ôm ḷng hổ thẹn. Kẻ ấy đối với ba kiết sử đă chấm dứt, thành Tu đà hoàn, không c̣n thối chuyển, phải sanh trở lại nhân gian rồi đắc đạo. Đó là dụ cho hạng người thứ tư ra khỏi nước rồi đứng vững.

Sao gọi là có người  ra khỏi nước rồi muốn đến bờ bên kia? Đó là có một người đă ra khỏi nước rồi, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tâm tàm quư, có ư dơng mănh, đối với thiện pháp đều có ôm ḷng hổ thẹn. Kẻ ấy đă đoạn trừ ba kiết sử: tham dục, sân hận, ngu si, đă dơng mănh thành Tư đà hàm, sanh trở lại nhân gian rồi mới chấm dứt nguồn gốc của khổ. Đó là dụ cho hạng người thứ năm đă ra khỏi nước rồi muốn đến bờ bên kia.

Sao gọi là có người đă đến bờ bên kia? Đó là hoặc có một người đă ra khỏi nước, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, đối với thiện pháp đều ôm ḷng hổ thẹn. Kẻ ấy đă đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thành A Na Hàm, ở nơi đó mà chứng Niết bàn, không c̣n trở lại nhân gian nữa. Đó là dụ cho hạng người thứ sáu đă ra khỏi nước, đă đến bờ bên kia.

Sao gọi là có người đă đến bờ bên kia, là tịnh chí được đứng ở bờ bên kia? Đó là hoặc có một người đă ra khỏi nước rồi đứng trên bờ, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tâm tàm quư, có ư dơng mănh, đối với thiện pháp đều có ôm ḷng hổ thẹn. Hoặc có một người đă đoạn tận hữu lậu, thành vô lậu, niệm giải thoát, trí tuệ giải thoát, đối với trong pháp hiện tại mau được chứng thông, tự ḿnh vui thích đoạn tận nguồn gốc sanh tử, phạm hạnh đă lập, việc cần làm đă làm xong, không c̣n vào thai mẹ nữa. Đó là dụ cho hạng người thứ bảy đă ra khỏi nước, đă đứng ở bờ bên kia.

Như vậy, này Tỳ kheo , đó là bảy hạng người, ta nay đă nói cho các ngươi về ví dụ bảy hạng người ở dưới nước. Các đức Thế Tôn cùng các Thanh Văn thuyết pháp, nên thuyết với ḷng đại bi, muốn khiến cho mọi người được an ổn, làm cho họ được chứng đắc, nghĩa là ở an nhàn ở dưới gốc cây, ngồi chỗ đất trống, các ngươi hăy tọa thiền, chớ có giăi đăi. Nếu bấy giờ không chịu siêng năng, về sau sẽ bị hối hận. Đó là lời giáo sắc của ta.

Bấy giờ các Tỳ kheo nghe đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

PHẬT NÓI KINH DỤ NƯỚC BIỂN