Home         中文主頁         Trang Việt ngữ         Gallery

 

< PREVIOUS    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73  74  75   Next >

Mahasthamaprapta    大勢至菩薩    Đại Thế Chí Bồ Tát

p074-5164-1024x768.jpg 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0