Home †††††††† 中文主頁 ††††††††Trang ViỊ́t ngữ††††† †† Gallery

< PREVIOUS † † 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73††74†† †† NEXT >

彌勒菩薩 †† Di-Lặc BŰ̀ Tát †† Maitreya Bodhisattva, The†Future Buddha

††† p071-2979-451x679.jpg
google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0