Home 中文主頁 Trang Vịt ngữ Gallery

previous75.jpg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20next75.jpg

Bodhisattva playing PIPA B̀ Tátđờn TÌ BÀ 菩薩 琵琶
9-82011_154pipa600x800.jpg
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >
google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0