Home         中文主頁        Trang Việt ngữ         Gallery
 
previous-S12.jpg   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10      11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    next-S12.jpg 

  騎龍觀音   Quan Thế Âm Bồ Tát cởi rồng

Guan Yin Bodhisattva(Avalokitesvara)The Goddess of Mercy

 riding on dragons on troubled water 

224-600x800.jpg

 

Guanyin Bodhisattva (Avalokitesvara)
 

 

 
google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0