close sq.jpg

阿彌陀佛的四十八大願

『設我得佛,國有地獄、餓鬼、畜生者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天壽終之後復更三惡道者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不悉真金色者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天形色不同有好醜者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不悉識宿命,下至知百千億那由他諸劫事者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不得天眼,下至見百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不得天耳,下至聞百千億那由他諸佛所說不悉受持者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不得見他心智,下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不得神足於一念頃,下至不能超過百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天若起想念貪計身者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不住定聚必至滅度者,不取正覺。

「『設我得佛,光明有能限量,下至不照百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

「『設我得佛,壽命有能限量,下至百千億那由他劫者,不取正覺。

「『設我得佛,國中聲聞有能計量,乃至三千大千世界眾生緣覺於百千劫悉共計挍知其數者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天壽命無能限量覧除其本願脩短自在覧若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天乃至聞有不善名者,不取正覺。

「『設我得佛,十方世界無量諸佛不悉諮嗟稱我名者,不取正覺。

「『設我得佛,十方眾生至心信樂欲生我國,乃至十念,若不生者,不取正覺,唯除五逆、誹謗正法。

「『設我得佛,十方眾生發菩提心修諸功德,至心發願欲生我國,臨壽終時,假令不與大眾圍遶現其人前者,不取正覺。

「『設我得佛,十方眾生聞我名號、係念我國,殖諸德本、至心迴向欲生我國,不果遂者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天不悉成滿三十二大人相者,不取正覺。

「『設我得佛,他方佛土諸菩薩眾來生我國,究竟必至一生補處覧除其本願自在所化,為眾生故,被弘誓鎧,積累德本度脫一切;遊諸佛國修菩薩行,供養十方諸佛如來;開化恒沙無量眾生,使立無上正真之道;超出常倫諸地之行,現前修習普賢之德覧若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩承佛神力供養諸佛,一食之頃不能遍至無量無數億那由他諸佛國者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩在諸佛前現其德本,諸所求欲供養之具若不如意者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩不能演說一切智者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩不得金剛那羅延身者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人、天、一切萬物嚴淨光麗,形色殊特,窮微極妙,無能稱量。其諸眾生乃至逮得天眼,有能明了辨其名數者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩乃至少功德者,不能知見其道場樹無量光色高四百萬里者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩若受讀經法,諷誦持說而不得辯才智慧者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩智慧辯才若可限量者,不取正覺。

「『設我得佛,國土清淨,皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界,猶如明鏡覩其面像;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,自地以上至于虛空,宮殿、樓觀、池流、華樹覧國土所有一切萬物覧皆以無量雜寶百千種香而共合成,嚴飾奇妙超諸人天,其香普薰十方世界,菩薩聞者皆修佛行;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,蒙我光明觸其體者,身心柔軟超過人天;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,聞我名字不得菩薩無生法忍、諸深總持者,不取正覺。

「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,其有女人聞我名字,歡喜信樂,發菩提心,厭惡女身,壽終之後復為女像者,不取正覺。

「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,諸菩薩眾聞我名字,壽終之後常修梵行至成佛道;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,諸天人民聞我名字,五體投地稽首作禮,歡喜信樂修菩薩行,諸天世人莫不致敬;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天欲得衣服隨念即至,如佛所讚應法妙服自然在身;若有裁縫、染治、浣濯者,不取正覺。

「『設我得佛,國中人天所受快樂不如漏盡比丘者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土,應時如願,於寶樹中皆悉照見,猶如明鏡覩其面像;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,至于得佛,諸根缺陋不具足者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,皆悉逮得清淨解脫三昧,住是三昧一發意頃,供養無量不可思議諸佛世尊而不失定意;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,壽終之後生尊貴家;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,歡喜踊躍,修菩薩行,具足德本;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,皆悉逮得普等三昧,住是三昧至于成佛,常見無量不可思議一切如來;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,國中菩薩隨其志願,所欲聞法自然得聞;若不爾者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,不即得至不退轉者,不取正覺。

「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,不即得至第一、第二、第三法忍,於諸佛法不能即得不退轉者,不取正覺。』」

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0