Panorama_64-640x64-2.jpg
中文頁     ENGLISH 英文   TRANG VIỆT NGỮ 越文   經典   咒典
 
 
 
 
 瑜伽師地論
100卷
目錄
卷第一   卷第二   卷第三   卷第四    卷第五    卷第六   卷第七   卷第八   卷第九   卷第十   卷第十一   卷第十二   卷第十三   卷第十四    卷第十五    卷第十六   卷第十七   卷第十八   卷第十九   卷第二十   卷第二十一    卷第二十二   卷第二十三   卷第二十四    卷第二十五    卷第二十六   卷第二十七   卷第二十八   卷第二十九   卷第三十   卷第三十一    卷第三十二   卷第三十三   卷第三十四   卷第三十五    卷第三十六   卷第三十七   卷第三十八   卷第三十九   卷第四十   卷第四十一    卷第四十二   卷第四十三   卷第四十四    卷第四十五    卷第四十六   卷第四十七   卷第四十八   卷第四十九   卷第五十   卷第五十一    卷第五十二   卷第五十三   卷第五十四    卷第五十五    卷第五十六  卷第五十七   卷第五十八   卷第五十九   卷第六十   卷第六十一    卷第六十二   卷第六十三   卷第六十四    卷第六十五    卷第六十六   卷第六十七   卷第六十八   卷第六十九   卷第七十   卷第七十一    卷第七十二   卷第七十三   卷第七十四    卷第七十五    卷第七十六   卷第七十七   卷第七十八  卷第七十九   卷第八十   卷第八十一    卷第八十二   卷第八十三   卷第八十四    卷第八十五    卷第八十六   卷第八十七   卷第八十八   卷第八十九   卷第九十   卷第九十一    卷第九十二   卷第九十三   卷第九十四    卷第九十五    卷第九十六   卷第九十七   卷第九十八   卷第九十九   卷第一百