佛山* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

 TRANG CHỦ*--KINH ĐIỂN*--ĐẠI TẠNG KINH*--THẦN CHÚ*--HÌNH ẢNH*--中文*--ENGLISH

 

MỘNG CÁO TÁN

Năm Khang Nguyên thứ hai (Đinh Tỵ), đêm ngày 9 tháng 2 năm 1257.

Thân Loan Thánh nhân 85 tuổi.

(1)

Nên tin bản nguyện của Di Đà

Hễ ai tin bản nguyện Di Đà

Do lợi ích ‘nhiếp thủ bất xả’

Thảy đều được ngộ Vô thượng giác

CHÁNH TƯỢNG MẠT TỊNH ĐỘ H̉A TÁN

Ngu Ngốc Thiện Tín biên tập.

TAM THỜI TÁN (58 bài)

 

(2)

Thích Ca Như Lai sau Niết-bàn

Đến nay đă hơn hai ngàn năm

Chánh Tượng hai thời đều đă qua

Đệ tử Như Lai nên thương khóc.

 

(3)

Hữu t́nh đời Mạt pháp ngũ trược

Thời cơ này không thể hành chứng

Giáo pháp để lại của Như Lai

Đều được tàng nhập nơi Long cung.

 

(4)

Chánh, Tượng, Mạt là ba thời kỳ

Bản nguyện Di Đà đều hoằng truyền

Đời này là Tượng quư , Mạt pháp

Các thiện đều vào trong Long cung.

 

(5)

Trong kinh Đại Tập từng có dạy

Đời này năm trăm năm thứ năm

V́ là thời tranh đấu kiên cố

Bạch pháp ẩn mất không thể hành.

 

(6)

Hữu t́nh thọ mạng số muôn năm

Quả báo theo dần càng suy thoái

Đến thời kỳ hai mươi ngàn tuổi

Bèn có tên ‘Ngũ trược ác thế’.

 

(7)

Thời kiếp trược, ánh sáng chuyển đổi

Thân hữu t́nh theo dần biến nhỏ

V́ ngũ trược ác tà cường thịnh

Ḷng người ác độc như rồng rắn.

 

(8)

Vô minh phiền năo thịnh

Như số bụi đầy khắp

Sự yêu ghét, nghịch thuận

Tợ muôn trùng núi cao.

 

(9)

Hữu t́nh tà kiến rất phồn thịnh

Giống như rừng rậm nhiều gai góc

Nghi báng những người tin niệm Phật

Động sinh sân độc, hành phá hoại.

 

(10)

Mạng trược chết yểu trong chốc lát

Y báo, chánh báo đồng thời diệt

Bỏ chánh theo tà ngày hưng thịnh

Không nói đạo lư, khởi chấp tâm.

 

(11)

Mạt pháp: năm trăm năm thứ năm

Tất cả chúng hữu t́nh đời này

Nếu chẳng tin bi nguyện Như Lai

Sẽ không có thời kỳ xuất ly.

 

(12)

Chín mươi lăm thứ [ngoại đạo] đều dơ đời

Riêng Phật một đạo luôn thanh tịnh

Chỉ có khi thắng đến Bồ-đề

Lợi ích nhà lửa mới tự nhiên.

 

(13)

Ngũ trược thời cơ đă trải qua

Đạo tục tất nhiên cùng tranh nhau

Người tu hành thấy tin niệm Phật

Gặp họa nghi báng, phá diệt nhiều.

 

(14)

Những người chẳng đạt được Bồ-đề

Coi chuyên tu niệm Phật như thù địch

Hủy diệt Đốn giáo làm bằng chứng

Biển cả sinh tử không bờ mé.

 

(15)

Tuy là thời cơ của chánh pháp

Nhưng đem thân phàm ngu thấp kém

V́ không tâm chân thật thanh tịnh

Làm sao phát được Bồ-đề tâm?

 

(16)

Tư lực Thánh đạo [thuyết] Bồ-đề tâm

Tâm và lời nói không ứng hợp

Chúng phàm ngu trôi nổi lưu chuyển

Làm sao khuyên họ phát tâm ấy.

 

(17)

Ba hằng hà sa số chư Phật

Lúc ban sơ trước khi xuất thế

Tuy phát khởi đại Bồ-đề tâm

Tự lực không giúp khiến lưu chuyển.

 

(18)

Tượng, Mạt trong ngũ trược ác thế

Thích Ca di giáo đều ẩn tàng

Di Đà bi nguyện riêng hoằng khai

Niệm Phật văng sinh nhiều hưng thịnh.

 

(19)

Siêu thế, vô thượng, nguyện nhiếp thủ

Tuyển trạch bằng năm kiếp tư duy 

Quang minh, thọ mạng và thệ nguyện

Thiết lập trên nền tảng đại bi.

 

(20)

Đại bồ-đề tâm của Tịnh độ

Là khuyến phát tâm nguyện làm Phật

Rồi lấy tâm nguyện làm Phật này

Gọi đó là tâm độ chúng sinh.

 

(21)

Tâm độ chúng sinh ấy chính là

Sự hồi hướng trí nguyện Di Đà

Người tín lạc nhận được hồi hướng

Đều tỏ ngộ Đại bát-niết-bàn.

 

(22)

Trở về vào Như Lai hồi hướng

Người có được tâm nguyện làm Phật

Đều từ bỏ tự lực hồi hướng

Lợi ích hữu t́nh vô hạn lượng.

 

(23)

Ḍng tín lạc tha lực chảy vào

Trong biển cả trí nguyện Di Đà

Nương thể tánh chân thật Báo độ

Phiền năo – Bồ-đề thành một vị.

 

(24)

Hai thứ hồi hướng của Như Lai

Người có thâm tín vào hồi hướng

Đều đến địa vị Đẳng chánh giác

Tâm ức niệm thường không gián đoạn.

 

(25)

Di Đà trí nguyện hồi hướng đó

Người tín lạc chân thật nhận được

Lợi ích của ‘nhiếp thủ bất xả’

‘Tất định’ đến quả Đẳng chánh giác.

 

(26)

Năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn

Bồ-tát Di Lặc mới xuất thế

Người hoạch đắc chân thật tín tâm

Sau đây Tất định được chứng ngộ.

 

(27)

Y theo nguyện niệm Phật văng sinh

Mà đạt đến quả Đẳng chánh giác

Liền đồng đẳng vị với Di Lặc

Sẽ chứng ngộ Đại bát-niết-bàn.

 

(28)

V́ hoạch đắc chân thật tín tâm

Tức thời nhập vị Chánh định tụ

Như đồng bổ xứ của Di Lặc

Ắt sẽ chứng ngộ Vô thượng giác.

 

(29)

Thời kỳ Mạt pháp những người trí

Cũng gác bỏ tự lực chư giáo

Giáo pháp mà thời cơ tương ứng

Đều tiến vào pháp môn niệm Phật.

 

(30)

Người xưng niệm tôn hiệu Di Đà

Phải chân thật hoạch đắc tín tâm

Tâm ức niệm thường không gián đoạn

Hằng thường nghĩ muốn đền ơn Phật.

 

(31)

Ngũ trược ác thế chư hữu t́nh

Người tin vào tuyển trạch bản nguyện

Không thể diễn tả, không nghĩ bàn

Công đức sung măn thân hành giả.

 

(32)

Hết mười phương Vô Ngại Quang Phật

Làm lợi ích hữu t́nh vị lai

Từng trao Bồ-tát Đại Thế Chí

Khiến được trí tuệ mà niệm Phật.

 

(33)

Thương xót chúng hữu t́nh trược thế

Thế Chí riêng khuyên chuyên niệm Phật

Nhiếp thủ những người có tín tâm

Khiến họ cùng về vào Tịnh độ.

 

(34)

Từ bi của Thích Ca, Di Đà

Khiến có được tâm nguyện làm Phật

Trí tuệ là do có tín tâm

Mới thành thân đền đáp ơn Phật.

 

(35)

Người niệm Phật có được trí tuệ

Đều là do nguyện lực Pháp Tạng

Trí tuệ mà không có tín tâm

Làm sao chứng Đại niết-bàn kia.

 

(36)

Là đèn đuốc đêm dài vô minh

Sao dùng bi thương mắt trí mờ

Là thuyền bè đại dương sinh tử

Không hẳn buồn than tội chướng thêm.

 

(37)

Nguyện lực th́ vô cùng, vô tận

Tội chướng sâu nặng cũng không nặng

Phật trí th́ vô biên, vô cực

Tán loạn, phóng dật cũng không bỏ.

 

(38)

T́m bản ư Như Lai tác nguyện

Không bỏ chư hữu t́nh khổ năo

Thường lấy hồi hướng là trọng yếu

V́ được thành tựu đại bi tâm.

 

(39)

Xưng danh là chân thật tín tâm

Là pháp hồi hướng của Di Đà

Nên gọi đó là Bất hồi hướng

Tự lực xưng danh bị chê hiềm.

 

(40)

Trong biển rộng Di Đà trí nguyện

Là nước tâm phàm phu thiện ác

Khi quy nhập th́ liền có được

Chuyển biến làm thành đại bi tâm.

 

(41)

Đệ tử ta ưa thích tạo ác

Thịnh hành tà kiến và phóng dật

Nên ở vị lai phá pháp ta

Kinh Liên Hoa Diện  thuyết như vậy.

 

(42)

Kinh Quán Phật Tam Muội  có nói

Phỉ báng chúng hữu t́nh niệm Phật

Rơi vào trong địa ngục A-tỳ

Trong tám vạn kiếp thọ đại khổ.

 

(43)

Chánh nhân của Báo độ chân thật

Do hai Phật ‘khiển hoán’  ban cho

Hiện tại trú ở Chánh định tụ

Đương lai ắt chứng Đại niết-bàn.

 

(44)

Y mười phương vô lượng chư Phật

Lời dạy chứng thành và hộ niệm

Đại bồ-đề tâm của tự lực

Nên biết đó là bất tương ưng.

 

(45)

Người có được chân thật tín tâm

Mạt pháp trược thế rất hiếm có

Hằng sa chư Phật lời chứng thành

Bảo rằng đó là rất khó được.

 

(46)

Hồi hướng có văng tướng, hoàn tướng

Người nào không gặp được duyên ấy

Lưu chuyển luân hồi vô cùng tận

Trầm luân biển khổ muốn như nào?

 

(47)

Tin biết Phật trí bất tư nghị

Đều sẽ trú ở Chánh định tụ

Người hóa sinh th́ trí tuệ thắng

Ắt sẽ chứng ngộ Vô thượng giác.

 

(48)

Tin nhận Phật trí bất tư nghị

Làm thành nhân tố của Báo độ

Có được chánh nhân là tín tâm

Khó trong khó không ǵ qua đây.

 

(49)

Ĺa bỏ vô thủy lưu chuyển khổ

Mong được vui Niết-bàn vô thượng

Là hai thứ hồi hướng Như Lai

Ân đức thật là khó đền đáp.

 

(50)

Không nhiều tín giả sinh Báo độ

Số nhiều hành giả về Hóa độ 

Tự lực Bồ-đề bất tương ưng

Nên lưu chuyển từ kiếp lâu xa.

 

(51)

Hồi hướng của Phật A Di Đà

Ân đức quảng đại, bất tư nghị

Trong lợi ích Văng tướng hồi hướng

Cũng hồi nhập Hoàn tướng hồi hướng.

 

(52)

Do Văng tướng hồi hướng đại bi

Được Hoàn tướng hồi hướng đại bi

Nếu không có Như Lai hồi hướng

Tịnh độ, Bồ-đề sẽ như nào?

 

(53)

Di Đà, Quán Âm, Đại Thế Chí

Cùng ngồi thuyền từ ‘Đại nguyện’

Qua lại trong biển sinh tử khổ

Kêu gọi hữu t́nh bước lên thuyền.

 

(54)

Đại bi thệ nguyện của Di Đà

Chúng sinh nào có được thâm tín

Bất kể thức ngủ đều không khác

Niệm Nam mô A Đ Đà Phật.

 

(55)

Hễ là người của Thánh đạo môn

Đều lấy tự lực tâm làm gốc

Nếu nhập tha lực bất tư nghị

Tin biết lấy vô nghĩa làm nghĩa .

 

(56)

Dù có giáo pháp Đức Thích Ca

Nhưng hữu t́nh không thể tu hành

Nên từng nói, trong thời Mạt pháp

Chưa thấy một người được quả chứng.

 

(57)

Những Đại sư ba triều Tịnh độ

Bi mẫn nhiếp thọ chư chúng sinh

Khuyên dạy bảo tín tâm chân thật

Khiến họ tiến vào Chánh định tụ.

 

(58)

Người có được tha lực tín tâm

Thấy, kính c̣n được vui mừng lớn

Tức là người bạn lành của ta

Giáo chủ Thế Tôn khen như thế.

 

(59)

Ân đức đại bi của Như Lai

Thân làm bột phấn cũng đáp đền

Ân đức tri thức của Thầy Tổ

Xương bị nghiền nát cũng cảm tạ.

 

Trên đây là Chánh Tượng Mạt Pháp Ḥa Tán (58 bài)

 

-

TRANG CHỦ*--KINH ĐIỂN*--ĐẠI TẠNG KINH*--THẦN CHÚ*--HÌNH ẢNH*--中文*--ENGLISH

Uploaded / Updated on 2023-09-12

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0