close sq.jpg 

 

12 Đại Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện Thứ Nhất:  Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

Nguyện Thứ Hai:  Không nài gian khổ
Quyết một ḷng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người ch́m đắm, khi dông gió nhiều.

Nguyện Thứ Ba:  Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

Nguyện Thứ Tư:  Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

Nguyện Thứ Năm:  Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

Nguyện Thứ Sáu:  Thường hành b́nh đẳng
Ḷng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành b́nh đẳng, chúng sanh mọi loài.

Nguyện Thứ Bảy:  Dứt ba đường dữ
Chốn ngục h́nh, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

Nguyện Thứ Tám:  Giải thoát c̣ng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm pḥ hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

Nguyện Thứ Chín:  Cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhă lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.

Nguyện Thứ Mười:  Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.

Nguyện Thứ Mười Một: Di Đà thọ kư
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

Nguyện Thứ Mười Hai: Tu hành tin tấn
Dù thân nầy tan nát cũng đành
Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát –

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0