MA-HA BT-NH BA-LA-MẬT-A TM KINH

Qun-Tự-Tại Bồ-tt hnh thm Bt-nh-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai khng độ nhất thiết khổ ch.

X-Lợi-Tử ! Sắc bất dị khng, khng bất dị sắc, sắc tức thị khng, khng tức thị sắc, thọ, tưởng, hnh, thức diệc phục như thị.

X-Lợi-Tử ! Thị chư php khng tướng : bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố, khng trung v sắc, v thọ, tưởng, hnh, thức, v nhn nhĩ, tỷ, thiệt, thn, , v sắc, thinh hương, vị, xc, php, v nhn giới ni ch v -thức-giới; v v-minh, diệc v v-minh tận, ni ch v lo tử, diệc v lo tử tận; v khổ, tập, diệt, đạo; v tr diệc v đắc. Dĩ v sở đắc cố, Bồ-ề-Tt-ỏa y Bt-nh ba-la-mật-đa cố, tm v qui ngại; v qui ngại cố, v hữu khủng bố, viễn ly đin đảo mộng tưởng, cứu cnh Niết-bn.

Tam thế chư Phật y Bt-nh ba-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bt-nh ba-la-mật-đa thị đại thần ch, thị đại minh ch, thị v thượng ch, thị v đẳng đẳng ch, năng trừ nhứt-thế khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bt-nh ba-la-mật-đa ch. Tức thuyết ch viết : Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng-yết-đế, bồ-đề tt-b-ha.