Panorama_64-640x64-2.jpg
 
 
Đại Chánh Tạng Số 1323 sách 21 Trừ Nhứt Thiết Tật bệnh Đà La Ni Kinh
Ãrya-sarva-roga-praśamani-dhãranĩ
Kinh Phật Thuyết Trừ Nhứt Thiết Tật bệnh Đà La Ni
Hán dịch : Đại Đường Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không
Việt dịch : Thân An và Minh Quý
 
Như vầy tôi nghe, một thời Đức Bạc Già Phạm trụ Vườn Trưởng giả Cấp Cô Độc, nơi rừng Thế Đa thành Thất Đa Phiệt, Với một ngàn hai trăm năm mươi Đại Tỳ Kheo, trong chúng, đa số là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan Đà rằng : Nầy A Nan Đà, có Đà La Ni hay trừ tất cả tật bệnh thế gian, ngươi nên thọ trì đọc tụng thông lợi như lý tác ý. Liền nói mật Ngôn rằng :
Đắc điệt tha, vĩ ma li, vĩ ma li, va na cúc ky li, sơ ri mạt tì, cung ta li, đôn đô bì, in tra ác ni mo li, sơ và ha.
Đức Phật nói rằng : Người nào tụng trì Đà La Ni nầy, nếu đêm ăn không tiêu, hoặc bị sốc rết, bệnh dịch, phong hàn, đàm ẫm, bệnh tim, bệnh trĩ, bệnh lậu, bệnh xuyển, ho hen, hàn nhiệt, nhức đầu, đau bụng, bị ma quỷ nhập, đều được trừ khỏi. Ta dùng Phật nhãn quán sát người ấy, chư Thiên, Ma, Phạm Sa Môn Bà La Môn có thể làm chướng nạn trừ khi tận nghiệp báo quyết định, ngoài ra không ai chống trái mà gây chướng nạn ấy. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri nói. Trong tất cả hữu tình, Như Lai là Tôn Thắng, trong tất cả Pháp, ly dục Pháp là Tôn, trong tất cả chúng, Tăng Già là Tôn. Với Lời nói thành thật này, nguyện tôi và tất cả hữu tình, ăn uống nhai nuốt vào bụng tiêu hóa, được chánh an lạc, Ta bà ha.
Lúc Thế Tôn nói xong kinh này, chư Tỳ Kheo Tăng cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát và Tất cả đại chúng Thiên Long Bát Bộ, thọ trì lời Phật, hoan hỉ phụng hành.
o0o
 
Cách đọc Thần Chú dưới đây tùy thích.
Tadyathã, vimale vimale vana-kokile srĩmatĩ kundale dundubhi indra-agni mauli svãhã
Đắc điệt tha, vĩ ma li, vĩ ma li, va na cúc ky li, sơ ri mạt tì, cung ta li, đôn đô bì, in tra ác ni mo li, sơ và ha
Đa điệt dạ tha, vĩ ma lê, vĩ ma lê, bà năng cấu chỉ lê, thất rị mạt tì, quân na li, nộn nô tì, án nãi la ni, mẫu li, ta bà ha.