Thin thủ thin nhn v ngại đại bi tm đ la ni

1. Nam m hắc ra đt na đa ra dạ da, 2. Nam m a rị da, 3. B l yết đế thước bt ra da, 4. Bồ Đề tt đỏa b da. 5. Ma ha tt đỏa b da, 6.Ma ha ca l ni ca da, 7. n, 8. Tt bn ra phạt duệ. 9. Số đt na đt tỏa, 10. Nam m tất kiết lật đỏa y mng a rị da, 11. B l kiết đế thất Phật ra lăng đ b, 12. Nam m na ra cẩn tr. 13. H rị, ma ha bn đa sa mế, 14. Tt b a tha đậu du bằng, 15. A thệ dựng, 16. Tt b tt đa (Na ma b tt đa).

17. Na ma b d, 18. Ma phạt đạt đậu đt điệt tha, 19. n. A b l h, 20. L ca đế. 21. Ca ra đế, 22. Di h rị, 23. Ma ha bồ đề tt đỏa, 24. Tt b tt b. 25. Ma ra ma ra, 26. Ma h ma h rị đ dựng, 27. Cu l cu l yết mng, 28. Độ l đồ l phạt x da đế. 29. Ma ha phạt x da đế, 30. Đ ra đ ra, 31. Địa rị ni, 32. Thất Phật ra da.

33. Gi ra gi ra, 34. Mạ mạ phạt ma ra, 35. Mục đế lệ, 36. Y h di h. 37. Thất na thất na a, 38. Ra sm Phật ra x lợi, 39.Phạt sa phạt sm, 40. Phật ra x da. 41. H l h l ma ra, 42. H l h l h rị, 43. Ta ra ta ra, 44. Tất rị tất rị. 45.T r t r, 46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ, 47. Bồ đ dạ bồ đ dạ, 48. Di đế rị dạ.

49. Na ra cẩn tr, 50. Địa rị sắc ni na, 51. B dạ ma na, 52.Ta b ha. 53. Tất đ dạ, 54. Ta b ha, 55. Ma ha tất đ dạ, 56. Ta b ha. 57. Tất đ dũ nghệ, 58. Thất bn ra dạ, 59. Ta b ha, 60. Na ra cẩn tr. 61. Ta b ha, 62. Ma ra na ra, 63. Ta b ha, 64.Tất ra tăng a mục kh da,

65. Ta b ha, 66. Ta b ma ha a tất đ dạ, 67. Ta b ha, 68. Giả kiết ra a tất đ dạ. 69. Ta b ha, 70. Ba đ ma kiết tất đ dạ, 71. Ta b ha, 72. Na ra cẩn tr bn đ ra dạ. 73. Ta b ha, 74. Ma b rị thắng yết ra dạ, 75. Ta b ha, 76. Nam m hắc ra đt na đa ra dạ da. 77.Nam m a rị da, 78. B l kiết đế, 79. Thước bn ra dạ, 80. Ta b ha. 81. n. Tất điện đ, 82. Mạn đ ra, 83. Bạt đ gia, 84. Ta b ha.

*Nam M Quan Th́ m B̀ Tt*

back_to_top.png

[ TRANG CHỦ |KINH ĐỈN|ĐẠI TẠNG KINH | TH̀N CHÚ | HÌNH ẢNH|LIN LẠC]