* Buddha Mountain * Pḥt Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文|ENGLISH]

[ TRANG CHỦ |KINH ĐỈN|ĐẠI TẠNG KINH | TH̀N CHÚ | HÌNH ẢNH|LIN LẠC]

1, Như Ý Bảo Lun Vương Đà La Ni

Nam-m Phật-đ-da.Nam-m ạt-ma-da.Nam-m Tăng-d-da. Nam-m Qun-Tự-Tại Bồ-tt ma-ha-tt, Cụ đại-bi tm giả. t điệt tha. n chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, Ma ha bt đẳng mế, R r r r, để sắc tra thước ra a yết rị, Sa dạ, Hồng phấn ta ha. n, Bt đạp ma chấn đa mạt ni, Thước ra hồng. n bt lặc đ, Bt đẳng mế hồng.

2, Tiu Tai Cát Tường Th̀n Chú

Nẳng mồ tam mn đa, mẫu đ nẩm. bt ra để, hạ đa x ta nẳng nẩm. t điệt tha. n, kh kh, kh hế, kh hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bt ra nhập phạ ra, bt ra nhập phạ ra, để sắc s, để sắc s, sắc tr rị, sắc tr rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3, Cng Đức Bảo Sơn Th̀n Chú

Nam-m Phật--da.Nam-m ạt-Ma-da.Nam-m Tăng-D-da. n, Tất đế hộ r r, Tất đ r, Chỉ rị ba, Kiết rị b tất đạt rị, Bố r rị, Ta phạ ha.

4, Pḥt M̃u Chủn Đ̀ Th̀n Chú

Khể thủ quy-y T-tất-đế, ầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ng kim xưng tn ại Chuẩn-ề, Duy nguyện từ bi thy gia hộ. Nam-m tt đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, t điệt tha. n, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-ề, Ta b ha.

5, Th̀n Chú Thánh V Lượng Thọ Quýt Định Chơn Ngn Đà La Ni

n, Nại ma ba ct ngỏa đế, A ba ra mật đạp, A ưu rị a nạp, T tất nể, Thiệt chấp đạp, iệp tả ra tể d, t thp cả đạt d, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt d, t nể d thp. n, Tt rị ba, Tang tư ct rị, Bt rị thuật đạp, ạt ra m đế, Cả cả nại, Tang m ngột cả đế, Ta ba ngỏa, Tỷ thuật đế, M hắt nại d, Bt rị ngỏa rị t hắt.

6, Th̀n Chú Dược Sư


Nam-m bạt d phạt đế. Bệ st xả. Lụ r thch lưu ly. Bt lặt b. Hắt ra x d. Đt tha yết đa da. A ra hắt đế. Tam miệu tam bột đ da. t điệt tha. n. Bệ st thệ. Bệ st thệ. Bệ st x. Tam một yết đế t ha.

7, Quán m Linh Cảm Chơn Ngn


n ma ni bc di hồng, ma hắt ngh nha nạp, tch đ đặt ba đạt, tch đặt ta nạp, vi đạt rị ct, tt nhi cng nhi thp, bốc rị tất thp ct nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma l kiết, thuyết ra da, t ha.

8, Th́t Pḥt Dịt Ṭi Chơn Ngn


Ly b ly b đế. Cầu ha cầu ha đế. Đ ra ni đế. Ni ha ra đế. Tỳ l nể đế. Ma ha d đế. Chơn lăng cng đế. Ta b ha.

9, Th̀n Chú Vãng Sanh


Nam-m a di đa b dạ. a tha d đa dạ. a địa dạ tha. A di rị đ b tỳ. A di rị đa tất đam b tỳ. A di rị đa t ca lan đế. A di rị đa, t ca lan đa. D di nị d d na. Chỉ đa ca lệ ta b ha.

10, Thịn Nữ Thin Chú


Nam m Phật Đ gia, Nam m Đạt Ma gia, Nam m Tăng gi gia.
Nam m thất lị ma ha đề tỷ gia, Đt nễ d tha, Ba lị ph lu na, gi lị, Tam mạn đ, đạt x ni,
Ma ha tỳ ra ha đế, Tam mạn đ, tỳ ni gi đế,Ma ha ca lị d ba nễ, Ba ra ba nễ,Tt lị phạ lật tha, tam mạn đ, tu bt l đế, ph lệ na,A lị na, đạt ma đế, Ma ha tỳ cổtất đế, Ma ha di lặc đế,Lu phả tăng kỳ đế, H đế tỷ, Tăng kỳ h đế,Tam mn đ, a tha a nậu đ la ni.