Buddha images appear on various mountains in CANADA

 S2.1-480135.jpg

English

Việt Ngữ

中文主頁

Mystery of  the mountains 

不可思議之天然景 

Cảnh Thiên Nhiên Bất Khả Tư Nghì

mt001-2981-248x330.jpgmt008-5161-330x249.jpg
mt006-2979-247x330.jpgmt003-224-246x330.jpg

Mountain mystery, images of Buddha from the nature

大自然的奇積, 天然的佛像

Cảnh núi kỳ tích, hình Phật thiên nhiên